Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2018.03.19

01/12/2021 | 0
Thực hiện Quyết định số 2193QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ kết thúc năm 2021, vào 8h30 ngày 25 tháng 11 năm 2021 tại Phòng Họp trực tuyến, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hoạt động tân kiến tạo và đứt gãy hoạt động đến các thiên tai trượt lở đất đá và lũ bùn đá", mã số TNMT.2018.03.19 , chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quang Huy. - Chủ chì: ThS. Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

1. Thông tin chung:

Tên đề tài:  "Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hoạt động tân kiến tạo và đứt gãy hoạt động đến các thiên tai trượt lở đất đá và lũ bùn đá", mã số TNMT.2018.03.19.

Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Quang Huy.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Liên đoàn Địa chất Tây Bắc, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Thành viên tham gia chính: KS. Nguyễn Quang Huy; ThS. Lưu Thanh Bình; TS. Lê Quốc Hùng; PGS.TS.Trần Thanh Hải; ThS. Nguyễn Văn Tình; ThS. Nguyễn Thị Hải Vân; ThS. Lê Công Thuận; ThS. Nguyễn Thị Huyền; ThS. Nguyễn Hoàng Ninh; TS. Đặng Thanh Mai.

- Mục tiêu:

1- Đánh giá mối quan hệ giữa hoạt động tân kiến tạo và đứt gãy hoạt động với sự xuất hiện của các thiên tai trượt lở đất đá và lũ bùn đá.

2- Xây dựng được quy trình đánh giá ảnh hưởng của hoạt động tân kiến tạo và đứt gãy hoạt động đến các thiên tai trượt lở đất đá và lũ bùn đá tại khu vực miền núi vùng Tây Bắc.

3. Các nội dung nghiên cứu:

Nội dung 1. Thu thập tài liệu và đánh giá tổng quan các phương pháp nghiên cứu mối liên quan giữa các hoạt động tân kiến tạo, đứt gãy hoạt động với trượt lở đất đá, lũ bùn đá khu vực Điện Biên – Lai Châu và Nặm Păm.

Nội dung 2. Nghiên cứu đặc điểm tân kiến tạo, đứt gãy hoạt động và đánh giá tác động của chúng với sự xuất hiện của các thiên tai trượt lở đất đá, lũ bùn đá khu vực Điện Biên - Lai Châu và Nặm Păm.

Nội dung 3. Mô phỏng lại quá trình xảy ra sự kiện trượt lở đất đá và lũ bùn đá do ảnh hưởng của hoạt động tân kiến tạo và đứt gãy hoạt động ở các khu vực nghiên cứu thử nghiệm. Đề xuất quy trình đánh giá ảnh hưởng của hoạt động tân kiến tạo và đứt gãy hoạt động đến các thiên tai trượt lở đất đá và lũ bùn đá.

4. Kết quả nghiệm thu và đánh giá của Hội đồng:

- Các sản phẩm nghiệm thu: 

1). Báo cáo đánh giá mối quan hệ giữa hoạt động tân kiến tạo và đứt gãy hoạt động với sự xuất hiện của các thiên tai trượt lở đất đá và lũ bùn đá khu vực (Điện Biên – Lai Châu và Nặm Păm);

2). Cơ sở dữ liệu về các biểu hiện của hoạt động tân kiến tạo và đứt gãy hoạt động khu vực (Điện Biên – Lai Châu và Nặm Păm).

3). Sơ đồ hiện trạng trượt lở đất đá và lũ bùn đá có liên quan đến hoạt động tân kiến tạo và đứt gãy hoạt động tại Điện Biên – Lai Châu và Nặm Păm tỷ lệ 1:10.000.

4). Bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ xảy ra thiên tai trượt lở lũ bùn đá có liên quan đến hoạt động tân kiến tạo và đứt gãy hoạt động trong khu vực Điện Biên – Lai Châu và Nặm Păm tỷ lệ 1/10.000.

5). Quy trình đánh giá ảnh hưởng của hoạt động tân kiến tạo và đứt gãy hoạt động đến các thiên tai trượt lở, lũ bùn đá.

6). Mô hình mô phỏng một sự kiện thiên tai nguy hiểm tại khu vực Nặm Păm.

2). Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.

3). Báo cáo tóm tắt đề tài.

4). 01 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

5) Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ và 01 Nghiên cứu sinh.

- Kết quả đánh giá xếp loại của Hội đồng: Khá.

5. Kết nghị của Hội đồng:

1)- Hoàn thiện báo cáo, tài liệu kèm theo ý kiến của 02 phản biện và các thành viên của Hội đồng:

2)- Bổ sung làm rõ các vấn đề sau tại báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt: 

+ Cấu trúc lại các chương mục trong báo cáo tổng hợp (gộp nội dung chương 1 và chương 3);

+ Bổ sung thêm nội dung tổng quan nghiên cứu cả trong nước, quốc tế và các công trình nghiên cứu có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài;

+ Bổ sung thêm phần mô tả các hệ tầng địa chất;

+ Đổi tên chương 5 cho phù hợp với nội dung của đề tài;

+ Biên tập lại nội dung phần kết luận và kiến nghị cho ngắn gọn, xúc tích, chỉnh sửa phần ý nghĩa khoa học, thực tiễn và lời cảm ơn lên phần cuối của mở đầu;

+ Chỉnh sửa các lỗi chính tả và trích dẫn tài liệu tham khảo đúng với quy định kỹ thuật trong báo cáo và các sản phẩm kèm theo. 

3)- Chuyển giao, sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ: Phạm vi và địa chỉ ứng dụng các kết quả của đề tài: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.