Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ TNMT.2017.09.02 do Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường chủ trì

29/09/2020 | 0
hực hiện Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường đã hoàn thành báo cáo nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ TNMT.2017.09.02

Thực hiện Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường đã hoàn thành báo cáo nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ:

Đề tài “Nghiên cứu các giải pháp phục vụ xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về pháp luật ngành tài nguyên và môi trường”, mã số: TNMT.2017.09.02

Chủ nhiệm: KS. Đào Quốc Hùng

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

Đề tài được thực hiện với hai mục tiêu chính sau:
- Đề xuất giải pháp phục vụ xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về pháp luật ngành tài nguyên và môi trường.
- Xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về pháp luật ngành tài nguyên và môi trường và thử nghiệm trong lĩnh vực quản lý đất đai.