Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ TNMT.2017.09.04 do Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường chủ trì

29/09/2020 | 0
Thực hiện Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường đã hoàn thành báo cáo nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ TNMT.2017.09.04

Thực hiện Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường đã hoàn thành báo cáo nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ

Đề tài “Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) - Thử nghiệm đối với dữ liệu khí tượng thủy văn”, mã số: TNMT.2017.09.04

Chủ nhiệm: KS. Vũ Anh Tú

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin

- Mục tiêu của Đề tài:
+ Xây dựng giải pháp kỹ thuật lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu lớn;
+ Thử nghiệm lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu khí tượng thủy văn, sử dụng Big Data.
- Thời gian thực hiện: 1/2017 đến tháng 6/2020.
- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của kết quả nghiên cứu: Các sản phẩm của Đề tài hướng tới khả năng ứng dụng trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, làm cơ sở khoa học để tiếp tục nghiên cứu, khai thác, triển khai ứng dụng vào thực tiễn, phục vụ nghiệp vụ chuyên môn một cách có hiệu quả.