Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ TNMT.2018.10.02 do Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường chủ trì

29/09/2020 | 0
Thực hiện Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường đã hoàn thành báo cáo nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệTNMT.2018.10.02 do Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường chủ trì

Thực hiện Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường đã hoàn thành báo cáo nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ

Đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và giải pháp công nghệ xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ thi tuyển và thi nâng ngạch đối với công chức; thi tuyển và thăng hạng đối với viên chức tại Bộ Tài nguyên và Môi trường”, mã số: TNMT.2018.10.02

Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia thực hiện chính: Phạm Tân Tuyến, Phạm Đình Sáng, Bùi Đức Hiếu, Đặng Thị Thu Trang, Nhâm Ngọc Tân, Trần Huy Cường, Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Thành Kiên.

Tổ chức chủ trì: Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường - Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 01/2018 đến tháng 6/2020.

Hợp đồng số Số: TNMT.2018.10.02.

Đề tài được phê duyệt với 03 mục tiêu:

- Xây dựng phần mềm quản lý thi tuyển, thi nâng ngạch đối với công chức, thi tuyển, thi thăng hạng viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Xây dựng, tích hợp ngân hàng câu hỏi đối với các môn thi bằng phần mềm.

- Xây dựng được báo cáo hướng dẫn cơ chế vận hành, quản lý, khai thác hệ thống và phân công trách nhiệm cụ thể đến từng tổ chức, cá nhân tham gia có liên quan tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.