Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ TNMT.2018.02.13 "Nghiên cứu xác định nguyên nhân sạt lờ bờ sông và đề xuất công nghệ cảnh báo, dự báo mức độ sạt lở bờ sông tại một số khu vực sạt lở trọng điểm ở đồng bằng sông Cửu Long

21/11/2021 | 0

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xác định nguyên nhân sạt lở bờ sông và đề xuất công nghệ cảnh báo, dự báo mức độ sạt lở bờ sông tại một số khu vực sạt lở trọng điểm ở đồng bằng sông Cửu Long

Mã số nhiệm vụ (nếu có): TNMT.2018.02.13;  Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Anh Đức

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Tài nguyên nước

Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia số: 2237/QĐ-BTNMT TNMT.2018.02.13 ngày 16/11/2021.

Thời gian: Bắt đầu: 8h30 25/11/2021

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 

Chủ trì: TS. Trần Bình Trọng - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ

Sản phẩm gồm: Báo cáo về thực trạng và các nguyên nhân, cơ chế, các yếu tố ảnh hưởng đến sạt lở bờ sông ở ĐBSCL; Quy trình Công nghệ dự báo, cảnh báo mức độ sạt lở bờ sông cho các khu vực sạt lở trọng điểm vùng ĐBSCL; Bộ bản đồ nguy cơ sạt lở bờ sông cho một số khu vực trọng điểm.

Kết quả tham gia đào tạo sau đại học: đào tạo 03 thạc sỹ

Bài báo khoa học: 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành./.

                                                                                         HM