Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ TNMT.2018.05.14 "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng luật biến đổi khí hậu của Việt Nam"

29/11/2021 | 0

Tên nhiệm vụ : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng luật biến đổi khí hậu của Việt Nam.

Mã số nhiệm vụ: TNMT.2018.05.14; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Th.S Nguyễn Hữu Tài

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Cục Biến đổi khí hậu

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 2221/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 11 năm 2021. 

Thời gian: 8h30 ngày 30/11/2021.

Chủ trì: Th.S Nguyễn Thạc Cường - Phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ. 

Sản phẩm gồm có: Báo cáo tổng hợp nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật BĐKH và dự thảo khung Luật;  Dự thảo dự án xây dựng Luật BĐKH và thuyết minh kèm theo; Báo cáo đề xuất lộ trình xây dựng Luật BĐKH, Báo cáo phương thức xây dựng Luật BĐKH, Báo cáo đánh giá khả năng tác động tới phát triển kinh tế xã hội của Dự thảo Luật; Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt;

Bài báo khoa học: 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành./.