Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tăng cường năng lực thông tin khí tượng thủy văn phục vụ công tác dự báo, phòng chống thiên tai ở khu vực Nam Bộ

04/04/2022 | 0

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 1. Thông tin chung
  • Tên đề tài: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tăng cường năng lực thông tin khí tượng thủy văn phục vụ công tác dự báo, phòng chống thiên tai ở khu vực Nam Bộ.

- Mã số: TNMT.2018.05.15

 • Chủ nhiệm đề tài: ThS. Giáp Văn Vinh
 • Tổ chức chủ trì: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ
 • Thời gian thực hiện: 7/2018 đến 6/2021

2.Mục tiêu

Xây dựng được các giải pháp tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát, giám sát, xử lý, truyền gửi, sao lưu tập trung và khai thác số liệu quan trắc từ hệ thống các mạng lưới trạm khí tượng thủy văn tự động và truyền thống hiện có ở khu vực Nam Bộ.

3.Tính mới và sáng tạo

Tính mới: Xây dựng được bộ công cụ tổng hợp số liệu KTTV ở khu vực Nam Bộ; bao gồm số liệu quan trắc từ hệ thống các mạng lưới trạm KTTV tự động và số liệu quan trắc truyền thống ở khu vực Nam Bộ.

Tính sáng tạo:

 • Xây dựng được ứng dụng bản đồ đơn giản và hiệu quả, có khả năng chạy độc lập (không cần cài đặt phần mềm bản đồ chuyên dùng) để hiển thị thông tin KTTV trên bản đồ nhằm hỗ trợ công tác quản lý mạng lưới trạm, giám sát tình hình hoạt động thu nhận số liệu và khai thác số liệu KTTV.
 • Xây dựng được phương thức mới để quản lý thông tin trạm bằng hình ảnh về nhà trạm, công trình đo, thiết bị đo …

4.Kết quả nghiên cứu

 

Kết quả nghiên cứu chính của đề tài là bộ công cụ tổng hợp và khai thác số liệu quan trắc từ các trạm KTTV truyền thống và tự động ở khu vực Nam Bộ (gọi tắt là bộ công cụ tổng hợp số liệu KTTV ở khu vực Nam Bộ) để tăng cường năng lực thông tin trong công tác quản lý mạng lưới trạm, giám sát tình hình hoạt động của mạng lưới trạm tự động, kiểm soát chất lượng số liệu quan trắc tự động, xử lý số liệu quan trắc truyền thống và khai thác số liệu KTTV nhằm nâng cao hiệu quả công tác quan trắc KTTV để phục vụ dự báo và phòng chống thiên tai ở khu vực Nam Bộ.

5.Sản phẩm

Đề tài có 5 sản phẩm chính là:

 1. Báo cáo tổng hợp nghiên cứu, đánh giá về hiện trạng công tác quan trắc, dự báo, thông tin KTTV và hiện trạng hoạt động của mạng lưới trạm quan trắc KTTV ở khu vực Nam Bộ;
 2. Báo cáo tổng hợp nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kiểm soát, giám sát, xử lý, truyền gửi, sao lưu tập trung và khai thác số liệu;
 3. Bộ công cụ tổng hợp số liệu quan trắc từ các trạm KTTV tự động và truyền thống ở khu vực Nam Bộ;
 4. Báo cáo kỹ thuật xây dựng bộ công cụ tổng hợp số liệu quan trắc từ các trạm KTTV tự động và truyền thống ở khu vực Nam Bộ;
 5. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài.

Ngoài ra, sản phẩm của đề tài còn có 43 báo cáo chuyên đề nghiê cứu về bốn nội dung nghiên cứu chính của đề tài.

6.Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

 1. Phương thức chuyển giao:

Cài đặt và hướng dẫn sử dụng bộ công cụ trực tuyến.

 1. Địa chỉ sử dụng:
  • Đài KTTV khu vực Nam Bộ.

 

 • Các Đài KTTV tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ.
 • Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia.
 • Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV.
 • Trung tâm Quan trắc KTTV.
 1. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Nâng cao hiệu quả sử dụng số liệu thu nhận được từ hệ thống các mạng lưới trạm KTTV tự động hiện có ở khu vực Nam Bộ.