Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Phê duyệt các nhiệm vụ thuộc Chương trình TNMT.04/21-25

31/12/2020 | 0
Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Quyết định số 2835/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2021 thuộc Chương trình TNMT.04/21-25

Quyết định 2835/QĐ-BTNMT phê duyệt 03 đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong xây dựng, phát triển Chính phủ số và Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025”, mã số TNMT.04/21-25, cụ thể:

1. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng nền tảng dữ liệu không gian đô thị trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển đô thị thông minh”, mã số TNMT.2021.04.01
Tổ chức chủ trì thực hiện: Trung tâm Thông tin Lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Vũ

Mục tiêu đề tài: 

- Xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng nền tảng dữ liệu không gian đô thị (trong lĩnh vực TN&MT) phục vụ phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam.

- Xây dựng mô hình và đề xuất giải pháp triển khai nền tảng dữ liệu không gian đô thị (trong lĩnh vực TN&MT) phục vụ phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam.

2. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý tài khoản và xác thực cho các hệ thống thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường”, mã số TNMT. 2021.04.02
Tổ chức chủ trì thực hiện: Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
Chủ nhiệm đề tài: KS. Bùi Văn Sinh

Mục tiêu đề tài: 

- Xây dựng hệ thống quản lý tài khoản và xác thực cho các hệ thống thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường phù hợp với kiến trúc CPĐT của Bộ TN&MT đảm bảo khả năng kết nối liên thông với hệ thống quốc gia;

- Cung cấp các dịch vụ quản lý và xác thực cho các hệ thống thông tin của các đơn vị thuộc Bộ TN&MT.

3. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo và ứng cứu sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường”, mã số TNMT. 2021.04.03
Tổ chức chủ trì thực hiện: Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Thị Phương Thảo

Mục tiêu đề tài: 

- Xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Xây dựng giải pháp ứng cứu sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

TTH.KHCN