Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Phê duyệt tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2021 thuộc Chương trình KH&CN TNMT.02/21-25

31/12/2020 | 0
Ngày 14 tháng 12 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Quyết định số 2834/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc Chương trình TNMT.02/21-25

Tại Quyết định, có 02 đề tài được phê duyệt thực hiện, bắt đầu từ năm 2021, bao gồm:

1. TNMT.2021.02.01 “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm tính toán và dự báo lan truyền ô nhiễm biển phục vụ hỗ trợ ra quyết định quản lý”; (mã số cũ TNMT.2019.06.03). Chủ nhiệm đề tài: PGS.TSKH. Vũ Thanh Ca. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Mục tiêu đề tài: 

- Xây dựng được phần mềm tính toán, dự báo và mô phỏng quá trình lan truyền chất ô nhiễm trên biển với độ chính xác cao, được kiểm chứng, đánh giá độ tin cậy bằng các số liệu quan trắc, thời gian tính toán thích hợp và giao diện thân thiện với người dùng nhằm hỗ trợ ra quyết định quản lý ô nhiễm biển và ứng phó sự cố môi trường biển.

Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của đề tài
- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội dự kiến sẽ sử dụng phần mềm phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Tổng cục Khí tượng Thủy văn dự kiến sẽ sử dụng phần mềm phục vụ tính toán, dự báo quá trình lan truyền, biến đổi chất ô nhiễm trong biển phục vụ ra quyết định quản lý trong công tác quản lý nhà nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như các nghiên cứu khoa học tiếp sau.

2. TNMT.2021.02.02 “Nghiên cứu ứng dụng số liệu radar biển và mô hình số trị dự báo, cảnh báo vết dầu loang trên vùng biển Việt Nam, thử nghiệm tại khu vực Vịnh Bắc Bộ.” (mã số cũ TNMT.2020.06.03). Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thanh Trang. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Hải văn – Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Mục tiêu: 

- Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng số liệu radar biển trong dự báo, cảnh báo vết dầu loang trên vùng biển Việt Nam phục vụ ứng phó sự cố tràn dầu trên biển;
- Xây dựng được Chương trình máy tính dựa trên tích hợp mô hình số trị cho phép dự báo, cảnh báo vết dầu loang trên vùng biển Việt Nam;
- Thử nghiệm dự báo sự cố tràn dầu trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Sản phẩm chính:

- Chương trình máy tính dựa trên tích hợp mô hình số trị WRF, SWAN, ROMS cho phép dự báo, cảnh báo vết dầu loang trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ;

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Chương trình máy tính dựa trên tích hợp mô trình số trị WRF, SWAN, ROMS;

- Báo cáo cơ sở khoa học ứng dụng số liệu radar biển trong phát hiện, cảnh báo vết dầu loang trên vùng biển Việt Nam phục vụ ứng phó sự cố tràn dầu trên biển;

- Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm dự báo sự cố tràn dầu trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ;

- Báo cáo kiến nghị về giải pháp khai thác, sử dụng dữ liệu radar biển;

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt;

- 02 bài báo trong tạp chí chuyên ngành trong nước.

TTH.KHCN