Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2017.09.01

29/09/2020 | 0
Bộ trưởng Bộ TN&MT ký ban hành Quyết định số 1392/QĐ-BTNMT công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2017.09.01công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ:

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Bộ trưởng Bộ TN&MT ký ban hành Quyết định số 1392/QĐ-BTNMT công nhận kết quả thực hiện  nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2017.09.01 công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ:

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp, công nghệ về bảo vệ bản quyền thông tin dữ liệu số ngành tài nguyên và môi trường trong môi trường mạng Internet”, mã số TNMT.2017.09.01.

Chủ nhiệm đề tài: KS. Bùi Công Thịnh

Tổ chức chủ trì: Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường

Xếp loại: Đạt

Kết quả đề tài đã hoàn thành đáp ứng đầy đủ về chủng loại sản phẩm theo đặt hàng                             

Sản phẩm đầy đủ so với đặt hàng, bao gồm:

          + Báo cáo phân tích, đánh giá về kinh nghiệm quản lý bản quyền dữ liệu số một số nước trên thế giới và đánh giá thực trạng bản quyền dữ liệu trong ngành TNMT tại Việt Nam

          + Báo cáo đề xuất giải pháp về bản quyền dữ liệu số có thể áp dụng được trong việc bảo vệ bản quyền dữ liệu số thống nhất trong toàn ngành TNMT trong môi trường mạng Internet

          + Báo cáo về giải pháp quản lý bản quyền dữ liệu số có thể áp dụng được trong việc bảo vệ bản quyền dữ liệu số một số loại dữ liệu tiêu biểu hiện có trong ngành TNMT trong môi trường mạng Internet.

          + Phần mềm quản lý bản quyền dữ liệu số áp dụng cho các dữ liệu không gian được cung cấp dưới dạng dịch vụ dựa trên mô hình về bản quyền dữ liệu đã được xây dựng

          + Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật về việc quản lý bảo vệ bản quyền dữ liệu số ngành tài nguyên môi trường.

          + Báo cáo kết quả thử nghiệm giải pháp, công nghệ.

          + Báo cáo tổng hợp đề tài

          + Bài báo khoa học về quản lý bản quyền dữ liệu số trong ngành TN&MT.