Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2017.09.05

29/09/2020 | 0
Ngày 8 tháng 9 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2017.09.05

Ngày 8 tháng 9 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT về việc công nhận kết quả thực hiện  nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2017.09.05:

Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu quản lý nhà nước trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường”, mã số TNMT.2017.09.05.

Chủ nhiệm đề tài: Ths Vũ Hoàng Hải

Xếp loại: Đạt.

Chủng loại sản phẩm đầy đủ theo thuyết minh được duyệt. Bao gồm:

          - 01 Báo cáo tổng hợp Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

          - 01 Báo cáo tóm tắt Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

          - 01 Báo cáo tổng hợp phân tích và đánh giá về hiện trạng

          - 01 Báo cáo phân tích hệ thống

          - 01 Phần mềm Hệ thống chia sẻ, khai thác thông tin dữ liệu TNMT

          - 01 Giấy Chứng nhận Đăng ký quyền tác giả số

          - 01 Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật

          - 01 bài báo khoa học

          - Hướng dẫn 1 thạc sĩ         

          Nhóm thực hiện đề tài đã nghiên cứu và dề xuất giải pháp kỹ thuật hiện đại và toàn diện cho mục tiêu cập nhật, quản lý, chia sẻ dữ liệu.