Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Quyết định về việc phê duyệt 06 chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021-2025

07/12/2020 | 0
Đầu tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 06 quyết định về việc phê duyệt 06 chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021-2025

1. Quyết định 2736/QĐ-BTNMT ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ “Nghiêncứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025”, mã số TNMT.01/21-25.

Mục tiêu: Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ sửa đổi các luật (Đất đai; Đa dạng sinh học; Tài nguyên nước; Khoáng sản; Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và xây dựng các luật: Địa chất; Biến đổi khí hậu; Viễn thám); cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế  phục vụ hoàn thiện thể chế, chính sách, tổ chức bộ máy, công cụ, giải pháp QLNN về TN&MT theo hướng kết nối, thống nhất và đồng bộ; cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ nội luật hóa, thực thi và tham gia các điều ước quốc tế trong lĩnh vực TN&MT phù hợp chủ trương chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số luật hiện hành (đất đai; tài nguyên nước; khoáng sản; đa dạng sinh học; TN,MT biển và hải đảo); nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất xây dựng và dự thảo đề án luật (địa chất, viễn thám, biến đổi khí hậu); nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn dựa trên tiếp cận thị trường (MBA) trong quản lý TN, BVMT và ứng phó BĐKH; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về cơ chế, công cụ chính sách mới trong quản lý TN&MT; thực hiện nội luật hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam về TN&MT; nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện phân quyền, phân cấp và ủy quyền trong quản lý TN, BVMT, ứng phó BĐKH theo hướng tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN; nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy khai thác, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên tái tạo và thúc đẩy tái chế, tái sử dụng chất thải hướng tới xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.

2. Quyết định 2738/QĐ-BTNMT ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ mới, tiên tiến trong công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên, quan trắc, dự báo, cảnh báo TN&MT giai đoạn 2021-2025”, mã số TNMT.02/21-25.

Mục tiêu của chương trình: Phát triển, ứng dụng công nghệ tự động hóa, số hóa, mô hình hóa, viễn thám, sử dụng phương tiện không người lái trong thu nhận dữ liệu, điều tra, quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo tài nguyên thiên nhiên (TNTN) và môi trường; xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn phục vụ điều tra cơ bản về TNTN, quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo TN&MT.

Nội dung nghiên cứu: Phát triển, ứng dụng công nghệ tự động hóa, số hóa, mô hình hóa, viễn thám, sử dụng phương tiện không người lái trong thu nhận dữ liệu, điều tra, quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo TNTN và môi trường; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong điều tra các TNTN (tài nguyên vị thế, tài nguyên địa chất, tài nguyên khí hậu, tài nguyên sóng, thủy triều…); nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn phục vụ điều tra cơ bản về TNTN, quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo tài nguyên; nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường theo hướng hội nhập quốc tế; chuyển giao công nghệ, hoàn thiện, áp dụng kết quả nghiên cứu giai đoạn 2016-2020 và định hướng công nghệ điều tra cơ bản về TNTN, quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo TN&MT đến năm 2030.

 3. Quyết định 2739/QĐ-BTNMT ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu đổi mới sáng tạo, thiết kế và chế tạo thiết bị chuyên dùng phục vụ điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường, xử lý chất thải giai đoạn 2021-2025”, mã số TNMT.03/21-25.

Mục tiêu: Đề xuất được cơ chế, chính sách khuyến khích thiết kế, chế tạo và mua sắm đầu tư công thiết bị chuyên dùng phục vụ điều tra cơ bản về TN&MT, quan trắc, giám sát và xử lý chất thải; làm chủ được công nghệ trong thiết kế chế tạo thiết bị chuyên dùng phục vụ điều tra cơ bản về TN&MT; quan trắc, giám sát và xử lý chất thải; xây dựng danh mục công nghệ, thiết bị tiên tiến phục vụ điều tra cơ bản về TN,MT và xử lý chất thải.

Nội dung nghiên cứu: Đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thiết kế và chế tạo thiết bị chuyên dùng phục vụ điều tra cơ bản về TN&MT, xử lý chất thải; nghiên cứu đánh giá, lựa chọn, thiết kế, chế tạo thiết bị chuyên dùng phục vụ điều tra cơ bản về TN&MT; nghiên cứu đánh giá, lựa chọn, thiết kế, chế tạo thiết bị đồng bộ, vật liệu mới phục vụ xử lý chất thải; xây dựng danh mục công nghệ, thiết bị tiên tiến phục vụ điều tra cơ bản về TN&MT, xử lý chất thải.

4.Quyết định 2740/QĐ-BTNMT ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong xây dựng, phát triển Chính phủ số và Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025”, mã số TNMT.04/21-25.

Mục tiêu: Ứng dụng, phát triển các giải pháp công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư tạo nền tảng chuyển đổi số ngành TN&MT trong tiến trình phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; phát triển công nghệ số, nền tảng số thông minh trong thu nhận, chuẩn hóa thông tin, dữ liệu ngành TN&MT; phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ quản trị, phân tích, xử lý, khai thác, cung cấp sử dụng dữ liệu số ngành TN&MT.

            Nội dung nghiên cứu: Đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai xây dựng phát triển Chính phủ số và Chuyển đổi số ngành TN&MT trong bối cảnh chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0; ứng dụng, phát triển các giải pháp công nghệ nền tảng cho xây dựng Chính phủ số; phát triển công nghệ phục vụ chuyển đổi số, chuẩn hóa, phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu ngành TN&MT; phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ cung cấp, chia sẻ, khai thác dữ liệu ngành TN&MT; nghiên cứu, xây dựng một số tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật làm nền tảng cho xây dựng Chính phủ số, Chuyển đổi số, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số về TN&MT.

 5. Quyết định 2741/QĐ-BTNMT ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu KH&CN phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên tái tạo; tái chế, tái sử dụng hiệu quả chất thải, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025”, mã số TNMT.05/21-25.

Mục tiêu: Xác định và đánh giá được tiềm năng các dạng tài nguyên tái tạo ở Việt Nam, công nghệ khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các dạng tài nguyên tái tạo; lựa chọn, nội địa hóa và phát triển được các công nghệ thân thiện môi trường trong tái sử dụng, tái chế chất thải hướng tới nền kinh tế tuần hoàn; xây dựng được cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động thu gom, phân loại, vận chuyển; công nghệ tái sử dụng, tái chế chất thải.

Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu xác định và đánh giá tiềm năng các dạng tài nguyên tái tạo ở Việt Nam, công nghệ khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các dạng tài nguyên tái tạo; lựa chọn mô hình, nội địa hóa và phát triển công nghệ thân thiện môi trường trong tái sử dụng, tái chế chất thải hữu cơ, chất thải nhựa, chất thải nguy hại hướng tới nền kinh tế tuần hoàn; ứng dụng, phát triển công nghệ nhằm thu hồi vật chất, năng lượng từ chất thải; cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động thu gom, phân loại, vận chuyển; công nghệ tái sử dụng, tái chế chất thải.

            6. Quyết định 2742/QĐ-BTNMT ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Bộ Chương trình KH&CN trọng điểm cấp bộ về dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV phục vụ công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025”, mã số: TNMT.06/21-25.

Mục tiêu: Ứng dụng, phát triển các công nghệ, mô hình dự báo, cảnh báo KTTV, hải văn theo hướng chi tiết hóa, định lượng và tăng độ tin cậy; xây dựng được hệ thống mô hình tích hợp KTTV và hải văn để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo phục vụ phòng chống thiên tai.

Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ dự báo chi tiết, định lượng và tăng độ tin cậy dự báo mưa và một số hiện tượng KTTV, hải văn nguy hiểm; nghiên cứu, xây dựng hệ thống mô hình tích hợp KTTV, hải văn để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo KTTV, hải văn phục vụ phòng chống thiên tai; nghiên cứu, xây dựng, phát triển các công cụ dự báo tác động, cảnh báo rủi ro do thiên tai, các giải pháp công nghệ quan trắc hiện đại về công tác dự báo phục vụ phòng chống thiên tai; nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách, thông tin và tuyên truyền về dự báo tác động, cảnh báo rủi ro do thiên tai và chuyển giao các công nghệ đã được áp dụng ở giai đoạn 2016-2020./.

NTHM