Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường

28/05/2019 | 0
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng gửi các Thành viên Hội đồng Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các ủy viên Hội đồng có thể download tại đây:

- Tài liệu bản điện tử:  https://www.dropbox.com/s/b5vnpj1evlvaots/HuongDanHopHoiDong.docx?dl=0

- Tài liệu video: https://www.dropbox.com/s/c4x8yzf8fo3tqpr/VideoHopHoiDong.mp4?dl=0


Các tin liên quan