Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo hoàn thiện hồ sơ sau họp Tổ thẩm định đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2021 mã số TNMT.2021.01.10

14/09/2021 | 0
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 5579/BTNMT-KHCN ngày 13 tháng 9 năm 2021 về việc hoàn thiện hồ sơ sau họpTổ thẩm định của đề tài mã số TNMT.2021.01.10

Thực hiện Quy định tại khoản 6 Điều 20 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ kết quả họp Tổ Thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 lĩnh vực đất đai (theo Quyết định số 1464/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 7 năm 2021) của đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, mã số TNMT.2021.01.10 do Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai là đơn vị chủ trì, TS Nguyễn Đắc Nhẫn là chủ nhiệm;

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm hoàn thiện Hồ sơ theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Thông tư số 26/2018/TTBTNMT và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trên hệ thống Hồ sơ quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để làm các thủ tục tiếp theo trước ngày 17 tháng 9 năm 2021.

Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân không hoàn thiện hồ sơ theo quy định cần có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận không có nhu cầu tiếp tục thực hiện đề tài./.