Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ mã số TNMT.2017.03.10

22/03/2021 | 0
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Kiểm định Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Công Thủy.

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ TNMT.2017.03.10 "Nghiên cứu đánh giá tác động của Luật Khoáng sản và đề xuất cơ chế chính sách để thay đổi những bất cập trong thực tiễn thi hành Luật Khoáng sản năm 2010"

 22/03/2021 |  0
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Trung tâm Kiểm định Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì thực hiện, nhiệm vụ "Nghiên cứu đánh giá tác động của Luật Khoáng sản và đề xuất cơ chế chính sách để thay đổi những bất cập trong thực tiễn thi hành Luật Khoáng sản năm 2010", mã số TNMT.2017.03.10, Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Công Thủy

Thực hiện Quyết định số 3029/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ. Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến họp nghiệm thu đề tài nêu trên vào ngày 24 tháng 02 năm 2021.

Đề tài  "Nghiên cứu đánh giá tác động của Luật Khoáng sản và đề xuất cơ chế chính sách để thay đổi những bất cập trong thực tiễn thi hành Luật Khoáng sản năm 2010", mã số TNMT.2017.03.10 được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2524/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2017. Thời gian thực hiện: tháng 01/2018 - tháng 06/2020.

- Đề tài thực hiện 02 mục tiêu:

1. Đánh giá các tác động của các quy định của Luật khoáng sản đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản; đánh giá về những mặt được, ưu việt của Luật khoáng sản, những tồn tại, hạn chế, bất cập của chính các quy định trong Luật, các nội dung còn thiếu, các điều, khoản của Luật khoáng sản cần bổ sung, sửa đổi hoặc quy định mới;

2. Đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mớicủa Luật khoáng sản.

- Sản phẩm của đề tài:

1). Báo cáo đánh giá tác động của chính sách, các quy định Luật khoáng sản năm 2010 đối với công tác QLNN về khoáng sản và hoạt động khoáng sản;

2). Báo cáo đánh giá những kết quả đạt được được, ưu việt của Luật khoáng sản, tồn tại, hạn chế, bất cập của các quy định trong luật;

3). Báo cáo kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định trong Luật khoáng sản;

4). Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài;

5). Báo cáo tóm tắt đề tài;

6). 02 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước;

7) Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ chuyên ngành; 01 thạc sỹ Luật.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã nghiệm thu cấp cơ sở và hoàn thiện sửa chữa theo ý kiến Hội đồng, nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3564/ĐCKS-KHHTQT ngày 18 tháng 12 năm 2020.