Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo từ hàng không sử dụng máy bay không người lái (UAV). Áp dụng thử nghiệm cho các đề án đánh giá khoáng sản vùng Tây Bắc"

06/04/2021 | 0
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Liên đoàn Vật lý Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì thực hiện, nhiệm vụ "Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo từ hàng không sử dụng máy bay không người lái (UAV). Áp dụng thử nghiệm cho các đề án đánh giá khoáng sản vùng Tây Bắc", mã số TNMT.2017.03.7, Chủ nhiệm đề tài: KS. Kiều Trung Thủy

Thực hiện Quyết định số 237/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến họp nghiệm thu đề tài nêu trên vào ngày 8 tháng 4 năm 2021.

Đề tài  "Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo từ hàng không sử dụng máy bay không người lái (UAV). Áp dụng thử nghiệm cho các đề án đánh giá khoáng sản vùng Tây Bắc", mã số TNMT.2017.03.7 được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1412/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 6 năm 2017.

Thời gian thực hiện từ tháng 07/2017 - tháng 10/2020 được Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện tại Quyết định số 1922/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 7 năm 2019.

- Đề tài thực hiện 02 mục tiêu:

1.Chế tạo thiết bị đo từ sử dụng được cho máy bay không người lái (UAV);

2. Xây dựng quy trình kỹ thuật đo đạc, xử lý tài liệu phục vụ công tác điều tra cơ bản về địa chất và đánh giá khoáng sản vùng có địa hình phân cắt và các hải đảo Việt Nam.

- Sản phẩm của đề tài:

1). Phần mềm thu thập, truyền số liệu tự động;

2). Phần mềm xử lý tài liệu từ UAV;

3). Hồ sơ kỹ thuật  và bản vẽ thiết kế máy;

4). Dự thảo Quy trình kỹ thuật đo đạc, xử lý tài liệu từ bằng UAV;

5). Báo cáo khảo sát từ hàng không bằng UAV trên vùng bay thử nghiệm;

6). Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài;

5). Báo cáo tóm tắt đề tài;

6). 01 bài báo công  bố kết  quả nghiên  cứu của đề tài;

7) Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ chuyên ngành.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã nghiệm thu cấp cơ sở và hoàn thiện sửa chữa theo ý kiến Hội đồng, nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 626/ĐCKS-KHHTQT ngày 29 tháng 01 năm 2021.


Các tin liên quan