Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ TNMT.2017.05.23 "Nghiên cứu, đánh giá trhực trạng và đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu"

22/03/2021 | 0
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Viện Chiến lươc, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì thực hiện, nhiệm vụ "Nghiên cứu, đánh giá trhực trạng và đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu", mã số TNMT.2017.05.23, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tùng Lâm

Thực hiện Quyết định số 266/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ, mã số TNMT.2017.05.23 "Nghiên cứu, đánh giá trhực trạng và đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu". Dự kiến ngày 24 tháng 02 năm 2021, Hội đồng sẽ tiến thành cuộc họp nghiệm thu đề tài TNMT.2017.05.23.

Đề tài  "Nghiên cứu, đánh giá trhực trạng và đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu" được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 05 năm 2018. Thời gian thực hiện: tháng 7/2018 - tháng12/2020

Đề tài thực hiện 03 mục tiêu: (1) Đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về BĐKH để thực hiện Cam kết do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam; (2) Đề xuất các giải pháp củng cố hoạt động của các cơ quan nghiên cứu về BĐKHđầu ngành trong nước; (3) Đề xuất các cơ chế, chính sách tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong
nghiên cứu và trao đổi công nghệ về BĐKH trong khuôn khổ NDC của Việt Nam.

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận về các cơ chế chính sách khuyến khích nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về BĐKH; Dự thảo báo
cáo trình Thủ tướng; các bài báo; báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng hợp.

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.