Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất nội dung bảo vệ môi trường tại cảng biển và quy trình kiểm tra, cơ chế giám sát tiếp nhận chất thải phát sinh tại cảng biển”, mã số TNMT.2017.06.01. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Minh Trung

20/04/2021 | 0
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì thực hiện, nhiệm vụ"Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất nội dung bảo vệ môi trường tại cảng biển và quy trình kiểm tra, cơ chế giám sát tiếp nhận chất thải phát sinh tại cảng biển”, mã số TNMT.2017.06.01. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Minh Trung

Thực hiện Quyết định số 605/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ, mã số TNMT.2017.06.01 "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất nội dung bảo vệ môi trường tại cảng biển và quy trình kiểm tra, cơ chế giám sát tiếp nhận chất thải phát sinh tại cảng biển”, mã số TNMT.2017.06.01. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Minh Trung do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì thực hiện. Hội đồng dự kiến họp ngày 22 tháng 4 năm 2021.

Đề tài  "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất nội dung bảo vệ môi trường tại cảng biển và quy trình kiểm tra, cơ chế giám sát tiếp nhận chất thải phát sinh tại cảng biển" được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1520/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 06 năm 2017. Thời gian thực hiện: tháng 7/2018 - tháng12/2020

Đề tài thực hiện 02 mục tiêu: (1) Đánh giá hiện trạng năng lực bảo vệ môi trường tại cảng biển ở Việt Nam; (2) Đề xuất nội dung bảo vệ môi trường tại cảng biển và quy trình kiểm tra, cơ chế giám sát tiếp nhận chất thải phát sinh tại cảng biển...

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.