Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ kết thúc lĩnh vực biển và hải đảo kết thúc năm 2020

13/08/2021 | 0
Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất chế độ ưu đãi nghề, chế độ phụ cấp đặc thù ngành tài nguyên và môi trường biển.

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất chế độ ưu đãi nghề, chế độ phụ cấp đặc thù ngành tài nguyên và môi trường biển.

Mã số: TNMT.2017.06.06.
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Xuân Tùng.
Đơn vị chủ trì: Viện nghiên cứu biển và hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
Thời gian: Từ 14 giờ 00 ngày 17/8/2021
Hình thức: Họp trực tuyến qua mạng.

Trân trọng thông báo./.