Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ, mã số TNMT.2021.04.07

20/05/2021 | 0
Thực hiện Quyết định số 921/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021. Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến họp nghiệm thu đề tài nêu trên vào 9h ngày 21 tháng 5 năm 2021.

Đề tài  “Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống CSDL lớn dùng chung thống nhất liên ngành phục vụ công tác cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam”; mã số TNMT.2021.04.07 đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 512/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 03 năm 2021.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng.

- Mục tiêu của đề tài:

Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống CSDL lớn dùng chung thống nhất liên ngành phục vụ công tác cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam

- Sản phẩm của đề tài:

1). Báo cáo thiết kế CSDL lớn và các ứng dụng phục vụ công tác cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam và tài liệu hướng dẫn sử dụng;

2. Hệ thống CSDL lớn đã được cập nhật đến thời điểm hiện tại;

3. Các ứng dụng (phần mềm thực hiện mô hình phân vùng, cảnh báo sớm theo thời gian thực); trang thông tin cảnh báo (WebGIS), ứng dụng di động;

4. Báo cáo thuyết minh quy trình vận hành hệ thống CSDL lớn dùng chung thống nhất liên ngành phục vụ công tác cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam;

5. Báo cáo hướng dẫn cơ chế phối hợp khai thác và cập nhật hệ thống CSDL lớn dùng chung phục vụ công tác cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam;

6. Báo cáo kết quả thử nghiệm.