Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo họp Hội đồng tư vấn tuyển đánh giá, nghiêm thu đề tài KH&CN cấp Bộ, mã số TNMT.2018.02.05

03/08/2021 | 0
Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 7 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định các thành phần trong cân bằng nước và lượng nước có thể phân bổ cho nhu cầu sử dụng nước lưu vực sông”.
Thực hiện Quyết định số 1350/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 7 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài:
Tên: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định các thành phần trong cân bằng nước và lượng nước có thể phân bổ cho nhu cầu sử dụng nước lưu vực sông;
Mã số: TNMT.2018.02.05;
Chủ nhiệm: ThS. Tống Thanh Tùng;
Cơ quan chủ trì: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN Miền Bắc, Trung Tâm uy hoạch và Điều tra TNN quốc gia.

 

Thời gian họp dự kiến: 08h30 phút ngày 05/8//2021.

Chủ trì: ThS. Nguyễn Thạc Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ

Địa điểm họp: Phòng họp trực tuyến, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hình thức họp: Họp trực tuyến.