Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo họp Nghiệm thu đề tài cấp Bộ TNMT.2016.06.07

09/09/2020 | 0
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán trường động lực khu vực trong vùng sóng đổ phục vụ đánh giá dòng chảy nguy hiểm ven bờ; áp dụng thí điểm cho bãi biển Cửa Lò - Nghệ An Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu biển và hải đảo. Chủ nhiệm: PGS.TS Phùng Đăng Hiếu

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ kết thúc năm 2020.

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán trường động lực khu vực trong vùng sóng đổ phục vụ đánh giá dòng chảy nguy hiểm ven bờ; áp dụng thí điểm cho bãi biển Cửa Lò - Nghệ An

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên  cứu biển và hải đảo.

Chủ nhiệm: PGS.TS Phùng Đăng Hiếu

Thời gian: Từ 15 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 9 năm 2020 (Thứ 4);

Địa điểm: Phòng họp Viện Nghiên cứu biển và hải đảo, Số 67 Đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH

Mục tiêu: Xây dựng được mô hình tính toán trường thủy động lực khu vực trong vùng sóng đổ phục vụ cảnh báo dòng chảy nguy hiểm ven bờ tại các khu vực bãi biển Việt Nam

- Nghiên cứu tổng quan các quá trình thủy động lực trong vùng nước ven bờ đặc biệt khu vực phía trong vùng sóng đổ

-  Nghiên cứu tổng quan về phương pháp, mô hình toán để lựa chọn phương pháp phù hợp

- Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán trường thủy động lực khu vực trong vùng sóng đổ phục vụ cảnh báo dòng chảy nguy hiểm ven bờ

- Phân tích số liệu và khảo sát bổ sung khu vực biển Cửa Lò

- Áp dụng thí điểm cho bãi biển Cửa Lò - Nghệ An

- Hội thảo khoa học

Kết quả: Đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ

Các sản phẩm: Báo cáo tổng hợp, phần mềm và các báo cáo chuyên đề.

Thành viên tham gia chính: ThS. Nguyễn Hải Anh; KS. Vũ Thành Chơn; ThS. Lê Đức Dũng, KS. Nguyễn Hoàng Anh; ThS. Vũ Sinh Khiêu; TS. Trần Đức Trứ; ThS.Vũ Thị Hiền; TS. Nguyễn Tài Hợi; PGS.TS. Bùi Xuân Thông

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.