Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo kết quả của Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021

24/05/2021 | 0
Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới thuộc 03 Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ giai đoạn 2021 - 2025

Thông tin chung:

Theo Quy định tại khoản 9 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Quyết định số 921/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 vào 9h ngày 21 tháng 5 năm 2021. Trên cơ sở kết quả họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin thông báo kết quả và kiến nghị tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ như sau:

 - Nhiệm vụ Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống CSDL lớn dùng chung thống nhất liên ngành phục vụ công tác cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam”; mã số TNMT.2021.04.07.

- Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản;

- Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Đức Hà.

Kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi:

1) Đề nghị hoàn thiện lại thuyết minh theo các kiến nghị cần sửa đổi bổ sung của 02 nhận xét phản biện và theo các ý kiến góp ý, thảo luận của Hội đồng.

2) Đề nghị rà soát và chỉnh sửa các nội dung chính của đề tài theo ý kiến của hội đồng.

3) Cần nêu rõ tính kế thừa tài liệu có trước tại mục 17.

4) Bổ sung thêm sản phẩm là hỗ trợ đào tạo sau đại học (01 thạc sỹ), bài báo (02 bài) đăng trên tạp chí chuyên nghành.

5) Rà soát chỉnh sửa những lỗi chính tả trong thuyết minh.

6) Các kiến nghị khác (nếu có):

- Lập lại dự toán tương ứng nội dung, sản phẩm đã sửa đổi bổ sung và số công phù hợp với từng thành viên tham gia nhiệm vụ.

- Hoàn thiện chỉnh sửa thuyết minh và nộp Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ tài nguyên và Môi trường trước ngày 28 tháng 05 năm 2021.

Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo để tổ chức, cá nhân được kiến nghị trúng tuyển hoàn thiện Hồ sơ theo quy định tại khoản 10 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT và gửi về Vụ trên hệ thống Hồ sơ quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để làm các thủ tục tiếp theo trước ngày 28 tháng 5 năm 2021. Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện nhiệm vụ./.