Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo kết quả của Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Quyết định của Thủ tướng chính phủnăm 2022

30/08/2021 | 0
Theo Quy định tại khoản 9 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Quyết định số 1581/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng  tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ vào 13h30 ngày 20 tháng 8 năm 2021.

Trên cơ sở kết quả họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin thông báo kết quả và kiến nghị tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ như sau:

 - Nhiệm vụ “Nghiên cứu tiến hóa magma - kiến tạo các thành tạo granitoid tuối Pecmi - Trias Bắc đai tạo núi Trường Sơn và tiềm năng sinh khoáng nội sinh”, mã số TNMT.2022.562.02.

- Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản;

- Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Văn Đạt.

Kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi:

1) Đề nghị hoàn thiện lại thuyết minh theo các kiến nghị cần sửa đổi bổ sung của 02 nhận xét phản biện và theo các ý kiến góp ý, thảo luận của Hội đồng.

2) Đề nghị rà soát biên tập phần tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước, theo hướng viết cô đọng bám sát mục tiêu đặt hàng, bám sát về magma, thạch luận, sinh khoáng cần nghiên cứu bổ sung;

3) Rà soát, biên tập và ghép lại còn 05 nội dung (loại nội dung 1, 7). Các nội dung tập trung vào nghiên cứu các khối chuẩn, kế thừa các kết quả nghiên cứu được công bố quốc tế trong thời gian gần đây.

4) Rà soá, biên tập rõ hơn về phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng sao cho chính xác; xem xét bổ sung số lượng, kỹ thuật phân tích tuổi tuyệt đối cho đối tượng địa chất, quặng hóa. Bổ sung các loại mẫu phân tích SEM

5) Về sản phẩm hội đồng thống nhất giảm yêu cầu từ bản đồ sinh khoáng tỷ lệ 1:250.000 xuống thành sơ đồ sinh khoáng hoặc sơ đồ phân vùng triển vọng; bổ sung 02 báo cáo chuyên đề phù hợp với 02 mục tiêu chính đề tài; thống nhất bỏ sản phẩm đào tạo 01 thạc sĩ; giữ nguyên yêu cầu hỗ trợ đào tạo 01 NCS.

6) Địa chỉ ứng dụng cần viết rõ thêm, trước hết là bổ sung các đơn vị, phòng ban nghiên cứu trong Viện và các đơn vị khác liên quan đến công tác đào tạo.

7) Để nghị rà soát, điều chỉnh các thành viên chính tham gia, cân đối lại các đơn vị trong Viện, không chỉ một phòng mà phải nhiều phòng tham gia thực hiện với nhiều thế hệ cán bộ (có tính kế thừa).

8) Chấp nhận 01 chuyên gia sinh khoáng, đề nghị bổ sung từ 3 đến 5 chuyên gia trong và ngoài Viện liên quan đến các nội dung nghiên cứu sâu về magma, cấu trúc - kiến tạo.

9) Về dự toán thì bố trí lại các lực lượng phòng ban cho ngày công phù hợp; các nội dung khảo sát thực địa và hội thảo cần giải thích rõ hơn trong thuyết minh; khối lượng mẫu của các phương pháp phân tích hiện đại phục vụ công tác nghiên cứu cần cân đối phù hợp và xem lại đơn giá.

10) Các kiến nghị khác (nếu có):

- Lập lại dự toán tương ứng nội dung, sản phẩm đã sửa đổi bổ sung và số công phù hợp với từng thành viên tham gia nhiệm vụ.

- Hoàn thiện chỉnh sửa thuyết minh và nộp Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ tài nguyên và Môi trường trước 17h ngày 27 tháng 08 năm 2021.

Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo để tổ chức, cá nhân được giao thực hiện đề tài hoàn thiện Hồ sơ theo quy định tại khoản 10 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT và gửi về Vụ trên hệ thống Hồ sơ quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để làm các thủ tục tiếp theo trước 17h ngày 27 tháng 8 năm 2021. Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện nhiệm vụ./.