Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo kết quả của Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Quyết định của Thủ tướng chính phủnăm 2022

30/08/2021 | 0
Theo Quy định tại khoản 9 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Quyết định số 1581/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng  tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ vào 8h30 ngày 20 tháng 8 năm 2021.

Trên cơ sở kết quả họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin thông báo kết quả và kiến nghị tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ như sau:

 - Nhiệm vụ “Nghiên cứu cập nhật bản đồ cấu trúc kiến tạo và sinh khoáng nội sinh đới Sông Chảy phục vụ công tác điều tra địa chất, khoáng sản”, mã số TNMT.2022.562.01.

- Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

- Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Minh Quyền.

Kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi:

1) Đề nghị hoàn thiện lại thuyết minh theo các kiến nghị cần sửa đổi bổ sung của 02 nhận xét phản biện và theo các ý kiến góp ý, thảo luận của Hội đồng.

2) Bổ sung lịch sử nghiên cứu tổng quan đến bản đồ cấu trúc kiến tạo - sinh khoáng (của tác giả nào, tỷ lệ, năm xuất bản, theo tài liệu, quan điểm nào,…) để kiến nghị định hướng nghiên cứu mới liên quan đến cấu trúc, kiến tạo và sinh khoáng của khu vực nghiên cứu.

3) Rà soát lại số lượng, kỹ thuật phân tích tuổi tuyệt đối cho đối tượng địa chất, quặng hóa. Bổ sung các loại mẫu phân tích SEM- TEM (cụ thể cho khoáng vật luận giải đới biến đổi, đặc biệt số lượng tại các lỗ khoan sâu của đề án 61 đã thực hiện).

4) Rà soát, biên tập và ghép lại còn 05 nội dung như sau:

- Nội dung 1: Tổng quan về kiến tạo và sinh khoáng các đới cấu trúc nhân biến chất trên thế giới và Việt Nam;

- Nội dung 2: Tổng hợp, luận giải và thành lập bản đồ CTKTKS tỷ lệ 1:250.000 theo tài liệu đã có phù hợp với hướng dẫn quốc tế theo hướng cụ thể:

+ Tập trung vào phương pháp, kỹ thuật cập nhật bản đồ CTKTSK tỷ lệ 1:250.000;

+ Khả năng sử dụng tài liệu địa vật lý cho nghiên cứu cấu trúc, kiến tạo.

- Biên tập ghép nội dung 5 và 6 thành Nội dung 3: Nghiên cứu thiết lập lịch sử tiến hóa kiến tạo Đới Sông Chảy;

- Biên tập ghép nội dung 7 và 8 thành Nội dung 4: Nghiên cứu yếu tố hoạt động magma liên quan đến quặng hóa nội sinh Đới Sông Chảy;

- Nội dung 5: Xác lập mô hình nguồn gốc thành tạo quặng nội sinh Đới Sông Chảy.

- Rà soát loại bỏ nội dung 1, 10 và nội dung 4 điều chỉnh lồng ghép vào công việc các nội dung nghiên cứu chuyên sâu.

5) Rà soát, biên tập thành ghép sản phẩm báo cáo số 1, 2 thành 1 sản phẩm; sản phẩm số 3,4,5 thành 1 sản phẩm tương ứng với các nội dung nghiên cứu của đề tài;

6) Rà soát, bổ sung một lượng kinh phí vừa đủ để mời chuyên gia (cộng tác viên) tham gia thực hiện đề tài; trong đó ưu tiên đã tham gia thành lập bản đồ tỷ lệ 1:200.000 hoặc 1:50.000.

7) Rà soát lại số công và thành viên chính, tham gia đối với từng nội dung nghiên cứu sâu tránh tính toán lặp lại chi phí.

8) Địa chỉ ứng dụng: Bổ sung địa chỉ ứng dụng là cơ sở đạo tạo.

9) Rà soát chỉnh sửa những lỗi chính tả trong thuyết minh.

10) Các kiến nghị khác (nếu có):

- Lập lại dự toán tương ứng nội dung, sản phẩm đã sửa đổi bổ sung và số công phù hợp với từng thành viên tham gia nhiệm vụ.

- Hoàn thiện chỉnh sửa thuyết minh và nộp Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ tài nguyên và Môi trường trước 17h ngày 27 tháng 08 năm 2021.

Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo để tổ chức, cá nhân được giao thực hiện đề tài hoàn thiện Hồ sơ theo quy định tại khoản 10 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT và gửi về Vụ trên hệ thống Hồ sơ quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để làm các thủ tục tiếp theo trước 17h ngày 27 tháng 8 năm 2021. Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện nhiệm vụ./.