Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo kết quả của Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, mã số TNMT.01.31

02/09/2021 | 0
Theo Quy định tại khoản 9 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Quyết định số 1368/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn ttư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, mã sốTNMT.01/21-25. Vào 13h30 ngày 01 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ cho đề tài "Nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển ngành địa chất trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với phát triển bền vững”; mã số TNMT.01.31.

Trên cơ sở kết quả họp Hội đồng ttư vấn xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin thông báo kiến nghị tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ như sau:

- Đề tài "Nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển ngành địa chất trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với phát triển bền vững”; mã số TNMT.01.31.

- Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản;

- Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Đại Trung.

Kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi:

1) Đề nghị hoàn thiện lại thuyết minh theo các kiến nghị cần sửa đổi bổ sung của 02 nhận xét phản biện và theo các ý kiến góp ý, thảo luận của Hội đồng.

2) Đề nghị rà soát biên tập thuyết minh và dự toán theo hướng cụ thể như sau:

- Phần tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước: viết cô đọng bám sát mục tiêu đặt hàng, bám sát chức năng nhiệm vụ Nghiên cứu về địa chất của các Bộ, ngành, địa phương; làm rõ tương tác giữa CM4.0 với ngành địa chất, các nước phát triển đã chuyển hướng như thế nào; nêu nổi bật các hoạt động quản lý địa chất có theo hướng phát triển bền vững, cơ sở lựa chọn các nước để nghiên cứu tổng quan; và rà soát viết gọn chính xác các khái niệm sử dụng.
- Phạm vi: Tiếp thu phạm vi hiện tại của ngành địa chất theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Luật khoáng sản 2010 (điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản).

- Nội dung nghiên cứu: Rà soát, biên tập lại tên các nội dung nghiên cứu theo ý kiến của 02 UVPB và ghép nhóm các công việc tránh giàn trải; Bổ sung chuyên đề về khoáng sản ẩn sâu; nội dung 3 chia các nhóm hiện trạng, dự báo xu hướng, nhu cầu của phát triển kinh tế xã hội với ngành địa chất và đề xuất; rà soát lựa chọn các nội dung nghiên cứu để bổ sung các hội thảo khoa học.

- Phương pháp, kỹ thuật sử dụng: Đề nghị làm rõ Phương pháp, kỹ thuật sử dụng cho từng nội dung Nghiên cứu.

- Sản phẩm: Cần chi tiết thành các báo chi tiết, có các yêu cầu của từng sản phẩm (xây dựng luật địa chất, bám sát chiến lược, quy hoạch liên quan địa chất, khoáng sản), với các mốc thời gian xác định là: 2030 và 2045.

- Địa chỉ ứng dụng cần viết rõ thêm, trước hết là bổ sung các đơn vị nghiên cứu, đào tạo trong ngành địa chất và các đơn vị quản lý hoạt động khoáng sản.

- Để nghị rà soát, điều chỉnh các thành viên chính tham gia, cân đối lại các đơn vị trong Viện; Bổ sung kinh phí khảo sát, hội thảo khoa học cho phù hợp.

3) Các kiến nghị khác (nếu có): Lập lại dự toán tương ứng nội dung, sản phẩm đã sửa đổi bổ sung và số công phù hợp với từng thành viên tham gia nhiệm vụ.

Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo để tổ chức, cá nhân được giao thực hiện đề tài hoàn thiện Hồ sơ theo quy định tại khoản 10 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT và gửi về Vụ trên hệ thống Hồ sơ quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để làm các thủ tục tiếp theo trước 17h ngày 10 tháng 9 năm 2021. Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện nhiệm vụ./.