Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo kết quả của Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, mã số TNMT.2022.01.33

17/01/2022 | 0
Theo Quy định tại khoản 9 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Quyết định số 2575/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn ttư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, mã số TNMT.01/21-25. Vào 8h00 ngày 11 tháng 01 năm 2022, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ cho đề tài "Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về công tác điều tra, đánh giá và quản lý di sản địa chất, công viên địa chất”; mã số TNMT.2022.01.33.

Trên cơ sở kết quả họp Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin thông báo kiến nghị tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ như sau:

- Đề tài "Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về công tác điều tra, đánh giá và quản lý di sản địa chất, công viên địa chất”; mã số TNMT.2022.01.33.

- Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản;

- Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Văn Sơn.

Kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi:

1) Đề nghị hoàn thiện lại thuyết minh theo các kiến nghị cần sửa đổi bổ sung của 02 nhận xét phản biện và theo các ý kiến góp ý, thảo luận của Hội đồng.

2) Đề nghị tập thể tác giả tiếp tục rà soát biên tập thuyết minh và dự toán theo hướng cụ thể như sau:

- Phần tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước: cần bổ sung thêm thông tin các nước có điều kiện gần gũi với Việt Nam để nghiên cứu, học hỏi; cụ thể tên bộ Luật, nội dung quy định trong Luật địa chất; bổ sung hiện trạng thực hiện nội dung quy hoạch di sản địa chất, công viên địa chất trong quy hoạch điều tra cơ bản (QĐ1388); dự thảo quy hoạch mới đang trình chính phủ giai đoạn đoạn 2021-2030; bổ sung cơ sở pháp lý và hiệu quả của UBND tỉnh Lạng Sơn đã công nhân công viên địa chất; bổ sung một số nhiệm vụ đã được phê duyệt triển khai Luật môi trường 2020 liên quan đển bảo vệ môi trường di sản, khu bảo tồn.

- Phạm vi: Tiếp thu phạm vi hiện tại của quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên; phát triển bền vững thông qua các bộ Luật, quản lý trong công tác điều tra, đánh giá lý DSĐC, CVĐC (quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật); quy định về hoạt động đánh giá hồ sơ.

- Nội dung nghiên cứu: Rà soát, biên tập lại tên các nội dung nghiên cứu theo ý kiến của 02 UVPB và ghép nhóm các công việc thực hiện đảm bảo logic, tránh giàn trải; bổ sung nội dung đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường đối với công viên địa chất nói chung và công viên địa chất toàn cầu của Việt Nam; tách nội dung nghiên cứu, công việc thực hiện: cho 02 đối tượng di sản địa chất (đơn lẻ) và công viên địa chất; trong từng nội dung cần là rõ các công việc thực hiện , lập luận cơ sở xác định số lượng ngày công.

- Phương pháp, kỹ thuật sử dụng: Đề nghị làm rõ phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng cho từng nội dung nghiên cứu của đề tài. Bổ sung phương pháp so sánh về nội dung, phương pháp điều tra, đánh giá giữa các nước và điều chỉnh cho Việt Nam.

- Sản phẩm: Cần chi tiết thành các báo chi tiết, có các yêu cầu của từng sản phẩm. Bổ sung sản phẩm 4 ngoài danh mục cần có dự thảo sửa đổi các quy chuẩn đã ban hành;

- Đơn vị phối hợp: làm rõ nội dung phân công trách nhiệm, dự kiến kinh phí đối với với các CVĐCTC của Việt Nam.

- Để nghị rà soát, điều chỉnh các thành viên chính tham gia đảm bảo phù hợp với chuyên môn trong từng nội dung nghiên cứu, cân đối lại các đơn vị trong Viện cho phù hợp. Bổ sung chuyên gia có kinh nghiệm về xây dựng pháp luật (địa chất khoáng sản); làm rõ công việc, sản phẩm dự kiến giao cho chuyên gia.

3) Các kiến nghị khác (nếu có):

- Lập lại dự toán tương ứng nội dung, sản phẩm đã sửa đổi bổ sung và số công phù hợp với từng thành viên tham gia nhiệm vụ. Bổ sung cơ sở lập, xây dựng số ngày công khảo sát thực địa (nơi đến, thời gian, mục đích, sản phẩm...); làm rõ nguồn tài liệu dự kiến dịch, sản phẩm hình thành.

- Hoàn thiện chỉnh sửa thuyết minh và nộp Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ tài nguyên và Môi trường trước 17h ngày 17 tháng 01 năm 2022.

Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo để tổ chức, cá nhân được giao thực hiện đề tài hoàn thiện Hồ sơ theo quy định tại khoản 10 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT và gửi về Vụ trên hệ thống Hồ sơ quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để làm các thủ tục tiếp theo trước 17h ngày 10 tháng 9 năm 2021. Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện nhiệm vụ./.