Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo kết quả của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021-lĩnh vực đất đai

02/06/2021 | 0
Thông báo số 46/TB-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiến nghị của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 cho 02 đề tài mã số 2021.01.08 và 2021.01.09

Thông báo số 46/TB-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiến nghị của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021:

Thực hiện Quy định tại khoản 9 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2021 (Quyết định số 941/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 5 năm 2021), Bộ Tài nguyên và Môi trường xin thông báo kết quả kiến nghị các tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ như sau:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất đổi mới các phương pháp định giá đất bảo đảm việc định giá đất cụ thể phù hợp với giá đất thị trường, Mã số TNMT.2021.01.08;

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính, Tổng cục Quản lý đất đai;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Đoàn Ngọc Phương.

2. Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất đổi mới mô hình tổ chức cơ quan quản lý đất đai các cấp đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0 và góp phần xây dựng Chính phủ điện tử. Mã số TNMT.2021.01.09.

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm điều tra và Quy hoạch đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Tôn Tích Lan Giao

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để tổ chức, cá nhân được kiến nghị trúng tuyển hoàn thiện Hồ sơ theo quy định tại khoản 10 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT và gửi về Bộ trên hệ thống Hồ sơ quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để làm các thủ tục tiếp theo trước ngày 07 tháng 6 năm 2021. Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện đề tài./.