Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo Kết quả họp Tổ thẩm định đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2021 mã số TNMT.2021.02.09 (lần 2)

27/07/2021 | 0
hực hiện quyết định số 922/BTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2021, ngày 18 tháng 6 năm 2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Tổ thẩm định nội dung, kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số TNMT.2021.02.09.

Căn cứ Quyết định số 922/BTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Tổ thẩm định nội dung, kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học để lựa chọn hệ phương pháp, mô hình phân vùng cảnh báo chi tiết và xác định ngưỡng mưa kích hoạt tại các khu vực nhạy cảm về trượt, sạt lở đất đá, luc bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam”, mã số TNMT.2021.02.09. Cụ thể như sau:

1. Thông tin chung:

Chủ trì họp: Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian: 13 giờ 30, ngày 07 tháng 7 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến: htt-khcn.monre.gov.vn/vttbtrong, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết -Nam Từ Liêm - Hà Nội.

2. Thành phần:

- Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 922/BTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2021;

- Đại diện đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu.

3. Nội dung thẩm định:

Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện sau khi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ. Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN tiến hành thẩm định theo những nội dung:

4. Kết quả thẩm định: 

Kiến nghị đơn vị chủ trì và tập thể tác giả bổ sung rà soát, sửa chữa, hoàn thiện thuyết minh và dự toán của đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học để lựa chọn hệ phương pháp, mô hình phân vùng cảnh báo chi tiết và xác định ngưỡng mưa kích hoạt tại các khu vực nhạy cảm về trượt, sạt lở đất đá, luc bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam”, mã số TNMT.2021.02.09 các vấn đề nghiên cứu sau:

+ Rà soát lại số công của chủ nhiệm và các thành viên chính tại mỗi nội dung xây dựng Thuyết minh của đề tài cho phù hợp;

+ Rà soát số công từng thành viên thực hiện cho khả thi và phù hợp;

+ Bổ sung, chỉnh sửa chi tiết yêu cầu đối với các sản phẩm dạng II của đề tài;

+ Cần rà soát các công việc thu thập, tổng hợp tài liệu tại các nội dung khác vào nội dung 3;

+ Các khu vực thử nghiệm cần rà soát lại và bổ sung khu vực Tây Nguyên;

+ Cần xem xét công việc thuê UAV;

- Đề nghị rà soát, bổ sung và hoàn thiện thuyết minh theo định hướng các nội dung nghiên cứu như sau:

+ ND1. Tổng quan về phương pháp, mô hình hóa phân vùng nguy cơ, nhạy cảm trượt lở, ...;

+ ND2. Tổng quan phương pháp xác định ngưỡng mưa kích hoạt trượt lở đất đá;

+ ND3. Thu thập, phân tích dữ liệu của các đề tài, dự án đã thực hiện;

+ ND4. Nghiên cứu lựa chọn phương pháp, kỹ thuật phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá theo vùng miền đặc trưng theo các tỷ lệ;

+ ND5. Nghiên cứu lựa chọn phương pháp, kỹ thuật xác định hệ số ổn định sườn dốc theo các vùng miền đặc trưng theo các tỷ lệ;

+ ND6. Nghiên cứu lựa chọn phương pháp, kỹ thuật xác định ngưỡng mưa kích hoạt gây trượt, sạt lở đất đá;

+ ND7. Áp dụng thử nghiệm các phương pháp, kỹ thuật đã lựa chọn cho các vùng lựa chọn;

+ ND8. Nghiên cứu xây dựng quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật công tác phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá theo các tỷ lệ 1:10.000 đến tỷ lệ 1:1.000.

- Dự toán kinh phí: Rà soát, điều chỉnh, sắp xếp công ứng với từng công việc cho phù hợp, cân đối giữa các nội dung, công việc để xây dựng bảng dự toán.