Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo Kết quả họp Tổ thẩm định đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2021 mã số TNMT.2021.02.09

21/06/2021 | 0
Thực hiện quyết định số 922/BTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2021, ngày 18 tháng 6 năm 2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Tổ thẩm định nội dung, kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số TNMT.2021.02.09.

Căn cứ Quyết định số 922/BTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Tổ thẩm định nội dung, kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học để lựa chọn hệ phương pháp, mô hình phân vùng cảnh báo chi tiết và xác định ngưỡng mưa kích hoạt tại các khu vực nhạy cảm về trượt, sạt lở đất đá, luc bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam”, mã số TNMT.2021.02.09. Cụ thể như sau:

1. Thông tin chung:

Chủ trì họp: Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian: 13h30 ngày 18 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến vttbtrong, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết -Nam Từ Liêm - Hà Nội.

2. Thành phần:

- Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 922/BTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2021;

- Đại diện đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu.

3. Nội dung thẩm định:

Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện sau khi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ. Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN tiến hành thẩm định theo những nội dung:

4. Kết quả thẩm định: 

Kiến nghị đơn vị chủ trì và tập thể tác giả bổ sung rà soát, sửa chữa, hoàn thiện thuyết minh và dự toán của đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học để lựa chọn hệ phương pháp, mô hình phân vùng cảnh báo chi tiết và xác định ngưỡng mưa kích hoạt tại các khu vực nhạy cảm về trượt, sạt lở đất đá, luc bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam”, mã số TNMT.2021.02.09 bám sát đặt hàng của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại quyết định số 512/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 3 năm 2021 và ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng tư vấn tuyển chọn, nhất là ý kiến của 02 phản biện (có biên bản kèm theo).