Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo Kết quả họp Tổ thẩm định đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2021 mã số TNMT.2021.04.07

21/06/2021 | 0
Thực hiện quyết định số 921/BTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2021về việc thành lập Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm; Tổ thẩm định nội dung, kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021.

Thực hiện Quyết định số 921/BTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2021, vào 16h ngày 18 tháng 6 năm 2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Tổ thẩm định nội dung, kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống CSDL lớn dùng chung thống nhất liên ngành phục vụ công tác cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam”, mã số TNMT.2021.04.07. Cụ thể như sau:

1. Thông tin chung:

- Chủ trì họp: Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Địa điểm: https://htt-khcn.monre.gov.vn/vttbtrong, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết -Nam Từ Liêm - Hà Nội.

- Thời gian: 16 giờ 00, ngày 18 tháng 06 năm 2021

2. Thành phần:

- Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 921/BTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2021;

- Đại diện đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu.

3. Nội dung thẩm định: Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện sau khi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ. Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN tiến hành thẩm định theo những nội dung:

4. Kết quả thẩm định: 

4.1. Về nội dung cần hoàn thiện về nội dung:

- Đề nghị bổ sung luận giải tổng quan vấn đề nghiên cứu:

+ Cần bổ chỉnh sửa chi tiết các hạng mục đối với các nội dung từ 5-8;

+ Rà soát lại số công của chủ nhiệm và các thành viên chính tại mỗi nội dung của đề tài cho phù hợp và khả thi;

+ Bổ sung nội dung xử lý, chuyển giao các tài sản theo Quy định hiện hành và vận hành Dữ liệu sau nghiệm thu đề tài;

+ Rà soát số công từng thành viên thực hiện cho khả thi và phù hợp;

+ Chỉnh sửa sản phẩm đào tạo của đề tài. Sản phẩm dạng II: đào tạo Thạc sỹ (có quyết định tốt nghiệp);

- Sửa lại tên đề tài "Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống dữ liệu lớn dùng chung thống nhất liên ngành phục vụ công tác cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam";

- Chuyển đổi cụm từ "hệ thống cơ sở dữ liệu lớn" thành "hệ thống dữ liệu lớn" trong thuyết minh;

- Dự toán kinh phí: Rà soát, điều chỉnh, sắp xếp công ứng với từng công việc cho phù hợp, cân đối giữa các nội dung, công việc để xây dựng bảng dự toán.

3. Về tổng kinh phí cần thiết: 4.500 triệu đồng.

Trong đó:

 - Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 4.500 triệu đồng.

- Kinh phí từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 0 đồng.

C. Kiến nghị:

1. Phương thức thực hiện:  Khoán từng phần.

2. Các kiến nghị khác (nếu có): Đề nghị đơn vị nghiêm túc chỉnh sửa theo góp ý của Tổ thẩm định và nộp về Bộ (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 22 tháng 06 năm 2021.