Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo Kết quả họp Tổ thẩm định đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2021 mã số TNMT.2022.562.01

08/09/2021 | 0
Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bô tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Quyết định số 1581/QĐ-BTNMT ngày 12/08/2021, ngày 06 tháng 9 năm 2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Tổ thẩm định nội dung và dự kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ "Nghiêm cứu cập nhật bản đồ cấu trúc kiến tạo và sinh khoáng nội sinh đới Sông Chảy phục vụ công tác điều tra địa chất, khoáng sản", mã số: TNMT.2022.562.01. Cụ thể như sau:

1. Thông tin chung:

Chủ trì họp: Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian: Bắt đầu 13h 30 phút; kết thúc 16h00.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến https://htt-khcn.monre.gov.vn/vttbtrong

Thành phần: Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 1581/QĐ-BTNMT ngày 12/08/2021; Đại diện đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài.

Nội dung thẩm định: Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện sau khi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ. Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN tiến hành thẩm định.

2. Kết quả thẩm định: 

2.1. Về nội dung cần hoàn thiện về nội dung:

- Đề nghị bổ sung luận giải tổng quan vấn đề nghiên cứu của đề tài.

- Đề nghị làm rõ các phương pháp nghiên cứu tại mục 18.2.2; biên tập lại danh mục công trình liên quan.

- Nội dung nghiên cứu: đề nghị chỉnh sửa, biên tập theo hướng:

+ Tổng quan, tổng hợp công trình đã có về cấu trúc, kiến tạo, magma và sinh khoáng ở trong nước, đối sánh với quốc tế, khu vực lân cận để làm cơ sở dự thảo các nội dung của bản đồ cấu trúc kiến tạo và sinh khoáng cập nhật đến năm 2022, từ đó xác định các vấn đề cần điều tra khảo sát bổ sung (lấy mẫu, phân tích, chi tiết về địa tầng, magma, cấu trúc, kiến tạo và khoáng sản) của vùng nghiên cứu;

+ Bổ sung luận chứng xác định khối lượng các hạng mục công việc của mỗi nội dung nghiên cứu; làm rõ những sản phẩm, công việc đã có liên quan đến khu vực nghiên cứu.

- Bổ sung chi tiết từng công việc trong mỗi nội dung (tại mục 17 và mục 22 của Thuyết minh, theo hướng cụ thể: nhân lực tham gia thực hiện, phân công nhân lực thực hiện đối với mỗi công việc; tiến độ thực hiện; kinh phí và sản phẩm.

- Chuyên gia: cần có phân công rõ thực hiện các nội dung nghiên cứu, sản phẩm tương xứng; bổ sung, bổ sung lý lịch khoa học chuyên gia và cần đăng ký vào cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường (có hạng để xác định tiền công cần chi trả).

- Làm rõ tên, nội dung, mục tiêu các hội thảo chuyên môn;

- Dự toán kinh phí:

- Đối với hệ số tiền công của các thành viên đề tài đã áp dụng theo quy định tại Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23/9/2015;

- Rà soát, điều chỉnh, sắp xếp công ứng với từng công việc cho phù hợp, cân đối lại ngày công giữa các nội dung, công việc để xây dựng bảng dự toán;

- Rà soát lại số lượng công của đề tài để đảm bảo sự hợp lý đối với các thành viên tham gia thực hiện các đề tài; từ đó chỉnh sửa lại dự toán công lao động khoa học cho phù hợp và khả thi thực hiện.

- Bổ sung báo giá các hạng mục thuê ngoài.

2.2. Về tổng kinh phí cần thiết: 2.400 triệu đồng. Trong đó:

 - Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 2.400 triệu đồng.

- Kinh phí từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 0 đồng.

3. Kiến nghị:

3.1. Phương thức thực hiện:  Khoán từng phần, trong đó:

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước khoán: 1.509,183 triệu;

- Kinh phí ngân sách nhà nước không khoán: 890,817 triệu đồng.

3.2. Các kiến nghị khác (nếu có): Đề nghị đơn vị nghiêm túc chỉnh sửa theo góp ý của Tổ thẩm định và nộp về Bộ (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước 17h ngày 13 tháng 09 năm 2021.


Các tin liên quan