Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo Kết quả họp Tổ thẩm định đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2022 mã số TNMT.2022.562.02

08/09/2021 | 0
Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bô tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Quyết định số 1581/QĐ-BTNMT ngày 12/08/2021, ngày 06 tháng 9 năm 2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Tổ thẩm định nội dung và dự kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu tiến hóa magma - kiến tạo các thành tạo granitoid tuối Pecmi - Trias Bắc đai tạo núi Trường Sơn và tiềm năng sinh khoáng nội sinh", mã số: TNMT.2022.562.02. Cụ thể như sau:

1. Thông tin chung:

Chủ trì họp: Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian: Bắt đầu 16h00 phút; kết thúc 18h30.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến https://htt-khcn.monre.gov.vn/vttbtrong

Thành phần: Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 1581/QĐ-BTNMT ngày 12/08/2021; Đại diện đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài.

Nội dung thẩm định: Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện sau khi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ. Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN tiến hành thẩm định.

2. Kết quả thẩm định: 

2.1. Về nội dung cần hoàn thiện về nội dung:

- Phạm vi bám sát theo tên nghiên cứu Bắc đai tạo núi trường sơn (bổ sung thu thập, làm mới thêm sinh khoáng khu vực Thanh hóa, Sơn La).

- Cần bổ sung thuyết minh rõ các đối tượng nghiên cứu đã được các công trình nghiên cứu trước chưa thực hiện, có kết quả phân tích mẫu có độ chính xác cao, hiện đại cần thiết phải được bổ sung, để đề xuất sẽ thực hiện trong nhiệm vụ nghiên cứu này.

- Đề nghị làm rõ các phương pháp nghiên cứu tại mục 18; biên tập lại danh mục công trình liên quan.

- Nội dung nghiên cứu: đề nghị chỉnh sửa, biên tập theo hướng:

+ Bổ sung luận chứng xác định khối lượng các hạng mục công việc của mỗi nội dung nghiên cứu; làm rõ những sản phẩm, công việc đã nghiên cứu trước đây có liên quan đến đối tượng và khu vực nghiên cứu;

+ Bổ sung nội dung nghiên cứu, công việc thu thập các tài liệu và cần làm mới thêm về magma và sinh khoáng khu vực Thanh hóa, Sơn La.

+ Biên tập tên nội dung nghiên cứu, tên công việc thực hiện của các nội dung để phù hợp hơn với các mục tiêu nghiên cứu của đề tài; chỉnh sửa lại tên các công việc tại nội dung 5 để đảm bảo phù hợp và khả thi.

- Bổ sung luận giải thuyết minh rõ mục tiêu, đối tượng, vị trí và số lượng, chủng loại lấy mẫu và phân tích bổ sung theo từng nội dung, công việc nghiên cứu, nhất là các phương pháp phân tích mẫu đồng vị, hiện đại có độ chính xác cao.

- Biên tập lại bảng tiến độ thực hiện theo nhóm nội dung và công việc cụ thể (cá nhân chủ trì, phối hợp thực hiện, dự kiến kinh phí) tại mục 22 của thuyết minh.

- Tổ chức thực hiện: Đề nghị ưu tiên các loại mẫu phân tích theo 03 nhóm:

+ Các phòng thí nghiệm trong ngành hiện có;

+ Mẫu phân tích mẫu đồng vị, tuổi tuyệt đối ưu tiên phối hợp với Trường đại học Mỏ Địa chất;

+ Hợp tác quốc tế về phân tích mẫu đồng vị, tuổi tuyệt đối: Bộ Tài nguyên và Môi trường ủng hộ có sự tham gia chuyên gia quốc tế.

- Chuyên gia: cần có phân công rõ thực hiện các nội dung nghiên cứu, sản phẩm tương xứng; bổ sung, rà soát lý lịch khoa học chuyên gia và cần đăng ký vào cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường (có hạng để xác định tiền công cần chi trả).

- Làm rõ tên, nội dung, mục tiêu các hội thảo chuyên môn;

- Dự toán kinh phí:

- Đối với hệ số tiền công của các thành viên đề tài đã áp dụng theo quy định tại Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23/9/2015;

- Rà soát, điều chỉnh, sắp xếp công ứng với từng công việc cho phù hợp, cân đối lại ngày công giữa các nội dung, công việc để xây dựng bảng dự toán;

- Rà soát lại số lượng công của đề tài để đảm bảo sự hợp lý đối với các thành viên chính, thành viên tham gia thực hiện các nội dung có mức độ nghiên cứu mới và khó; bổ sung thuyết minh, giải trình rõ hơn các nội dung, công việc có tính kế thừa, làm mới để xác định số lượng công tại mỗi công việc, nôi dung nghiên cứu;... Từ đó chỉnh sửa lại dự toán công lao động khoa học cho phù hợp và khả thi thực hiện;

- Cần bóc tách tiền công, chi phí quản lý đối với mỗi hạng mục công việc có định mức, đơn giá theo quy định đối với nhiệm vụ khoa học;

- Bổ sung báo giá các hạng mục thuê ngoài.

2.2. Về tổng kinh phí cần thiết: 2.100 triệu đồng. Trong đó:

 - Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 2.100 triệu đồng.

- Kinh phí từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 0 đồng.

3. Kiến nghị:

3.1. Phương thức thực hiện:  Khoán từng phần, trong đó:

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước khoán: 831.692 triệu đồng;

- Kinh phí ngân sách nhà nước không khoán: 1.268,038  triệu đồng.

3.2. Các kiến nghị khác (nếu có): Đề nghị đơn vị nghiêm túc chỉnh sửa theo góp ý của Tổ thẩm định và nộp về Bộ (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước 17h ngày 13 tháng 09 năm 2021.