Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo kết quả tuyển chọn đề tài: Nghiên cứu cải tiến, làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo một số bộ phận chuyên dụng (modul) của trạm quan trắc RADA biển, mã số TNMT.2022.03.06.

18/09/2021 | 0

Thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bô. Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn, tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 đối với đề tài: Nghiên cứu cải tiến, làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo một số bộ phận chuyên dụng (modul) của trạm quan trắc RADA biển, mã số TNMT.2022.03.06. 

Đơn vị trúng tuyển: Trung tâm Hải văn - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Vụ Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị đăng ký chủ trì xây dựng báo cáo về việc hoàn thiện Hồ sơ đề tài nêu trên tuân thủ theo ý kiến của Hội đồng tại Biên bản đã gửi đến đơn vị đăng ký.  Hồ sơ hoàn thiện đề tài nộp về Vụ Khoa học và Công nghệ (hồ sơ công việc và trên website: https://khcn.monre.gov.vn) trước 17h00 ngày 24 tháng 9 năm 2021 để thực hiện bước tiếp theo. Vụ Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài thực hiện theo đúng yêu cầu và thời hạn nêu trên. 

Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu thực hiện nhiệm vụ./.