Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ kết thúc lĩnh vực biển và hải đảo.

25/01/2022 | 0
Thông báo nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ kết thúc lĩnh vực biển và hải đảo. Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn, quy trình đánh giá chất lượng hệ sinh thái vùng biển ven bờ bằng công nghệ tiên tiến phục vụ quản lý tài nguyên và môi trường. Mã số: TNMT.2018.06.16. Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Mai Trọng Nhuận. Đơn vị chủ trì: Phòng thí nghiệm trọng điểm Địa môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời gian dự kiến: Từ 14h00 ngày 27/01/2022 (Thứ 5)

Hình thức họp: Trực tuyến từ Vụ KH&CN

Mục tiêu chính của nhiệm vụ:

- Xây dựng được cơ sở khoa học, quy trình đánh giá chất lượng hệ sinh thái vùng biển ven bờ bằng công nghệ tiên tiến phục vụ quản lí tài nguyên và môi trường;

- Áp dụng được quy trình đánh giá chất lượng hệ sinh thái vùng biển ven bờ bằng công nghệ tiên tiến phục vụ quản lí tài nguyên và môi trường cho một số hệ sinh thái điển hình ờ vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam; -

Xây dựng được hướng dẫn và giải pháp thực hiện quy trình đánh giá chất lượng hệ sinh thái vùng biển ven bờ bằng công nghệ tiên tiến phục vụ quản lí tài nguyên và môi trường.

Thời gian thực hiện của nhiệm vụ: Từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2020, được gia hạn theo Quyết định số 2681/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các nội dung chính của nhiệm vụ:

Nội dung 1: Xây dựng cơ sở khoa học, quy trình đánh giá chất lượng hệ sinh thái vùng biển ven bờ bằng công nghệ tiên tiến phục vụ quản lí tài nguyên và môi trường.

Nội dung 2: Áp dụng quy trình đánh giá chất lượng hệ sinh thái vùng biển ven bờ bằng công nghệ tiên tiến phục vụ quản lí tài nguyên và môi trường cho một số hệ sinh thái điển hình ở vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam. Nội dung 3: Xây dựng hướng dẫn thực hiện quy trình đánh giá chất lượng hệ sinh thái vùng biển ven bờ bằng công nghệ tiên tiến phục vụ quản lí tài nguyên và môi trường

Nội dung 4: Tổng kết đề tài Trong đó đã điều chỉnh không thực hiện các sản phẩm thuộc nội dung 3 và nội dung 4 của nhiệm vụ theo Quyết định số 2253/QĐ-BTNMT ngày 30/11/2021 của 5 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các sản phẩm chính của nhiệm vụ:

1. Cơ sở khoa học, quy trình đánh giá chất lượng HST vùng biển ven bờ Việt Nam bằng công nghệ tiên tiến phục vụ quản lí tài nguyên và môi trường

2. Thí điểm đánh giá mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật bám đáy và thủy sinh, mức độ tích lũy các độc tố kim loại nặng (Hg, As, Pb, Cu, Zn, Cd, Mn, Fe) trong các loài sinh vật và theo các bậc dinh dưỡng trong chuỗi thức ăn trong HST ven biển (huyện Thái Thụy, cửa sông Ba Lạt).

3. Hướng dẫn thực hiện quy trình đánh giá chất lượng HST RNM, cửa sông và vũng vịnh ven bờ bằng công nghệ phân tích đồng vị bền và kim loại nặng phục vụ quản lí tài nguyên và môi trường

4. Báo cáo tổng kết