Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

THÔNG BÁO NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

26/08/2020 | 0
Họp hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định bộ tiêu chí đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt nhằm đề xuất giải pháp điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tài nguyên nước cấp tỉnh, thử nghiệm cho quy hoạch tài nguyên nước của một tỉnh điển hình. Mã số: TNMT.2017.05.19."

THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định bộ tiêu chí đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt nhằm đề xuất giải pháp điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tài nguyên nước cấp tỉnh, thử nghiệm cho quy hoạch tài nguyên nước của một tỉnh điển hình.

2. Mã số: TNMT.2017.05.19.

3. Kinh phí:  1.422.042.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm hai mươi hai triệu, không trăm bốn mươi hai nghìn đồng).

4. Thời gian thực hiện: 6/2017 - 6/2020.

5. Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

6. Chủ nhiệm: ThS. Bùi Đức Hiếu.

7. Các thành viên Tham gia thực hiện chínhNguyễn Anh Tuấn; Huỳnh Thị Lan Hương; Đỗ Tiến Anh; Trần Mai Kiên; Nguyễn Văn Đại; Nguyễn Thanh Thảo; Nguyễn Phương Thảo; Võ Ngọc Dũng; Võ Đình Sức.

Thời gian, địa điểm dự kiến nghiệm thu: Thời gian: 14 giờ 00 ngày 9/9/2020, phòng 1010, nhà A, Bộ Tài nguyên và Môi trường.