Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ kết thúc năm 2021 mã số TNMT.2018.02.02

04/11/2021 | 0
Thực hiện Quyết định 1905/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ kết thúc năm 2021 của Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng tư vấn, đánh giá sản phẩm của đề tài mã số TNMT.2018.02.02, do Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông làm chủ trì thực hiện; ThS. Nguyễn Tiến Bách làm chủ nhiệm. Thời gian họp dự kiến: 08 giờ 30 phút ngày 05/11/2021 (Thứ sáu). Địa điểm họp: Phòng họp trực tuyến pvtntcuong, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thạc Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Thông tin chung:
- Tên đề tài: Nghiên cứu áp dụng các mô hình bổ cập, lưu trữ và tái sử
dụng tài nguyên nước (3R: Recharge, Retention, Reuse) phục vụ nâng cao hiệu
quả sử dụng nước đồng bằng ven biển Miền Trung. Áp dụng thí điểm tại tỉnh
Bình Thuận.
- Mã số: TNMT.2018.02.02.
- Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia thực hiện chính:
+ Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Tiến Bách;
+ Các thành viên tham gia thực hiện chính: ThS.Trịnh Thị Thu Vân,
ThS.Tăng Hữu Đông, ThS.Đoàn Văn Long, ThS.Bùi Công Du, ThS.Nguyễn
Văn Cường, ThS.Trần Đức Quang, ThS.Trần Thị Thùy Dương, ThS.Nguyễn
Văn Vượng, TS. Nguyễn Đình Thanh, TS. Đặng Đình Phúc.
- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát
triển lưu vực sông.
- Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 06/2018 đến tháng 06/2021) .
Gia hạn thời gian thực hiện thêm 6 tháng (Quyết định số 2952/QĐ-BTNMT
ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Về
việc điều chỉnh thời gian thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ
cấp Bộ).
2. Mục tiêu:
- Đưa ra được điều kiện áp dụng mô hình bổ cập, lưu trữ và tái sử dụng tài
nguyên nước (3R: Recharge, Retention, Reuse) phục vụ nâng cao hiệu quả sử
dụng nước khu vực đồng bằng ven biển Miền Trung;
- Xây dựng mô hình 3R thí điểm tại tỉnh Bình Thuận.

3. Sản phẩm:
- Kết quả xây dựng điều kiện áp dụng mô hình bổ cập, lưu trữ và tái sử
dụng tài nguyên nước (3R: Recharge, Retention, Reuse) phục vụ nâng cao hiệu
quả sử dụng nước khu vực đồng bằng ven biển Miền Trung;
- Kết quả áp dụng công trình thử nghiệm áp dụng mô hình 3R tại tỉnh
Bình Thuận;
- Báo cáo tổng kết, tóm tắt và các báo cáo chuyên đề;
- Bài báo khoa học (trong nước và quốc tế);
- Giấy xác nhận hỗ trợ đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật địa chất về
phương pháp luận và số liệu