Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực đất đai. Mã số TNMT.2018.01.01

23/06/2021 | 0
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ do Cục Quy hoạch đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, mã số TNMT.2018.01.01: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất tiêu chí đối với các chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng trong quy hoạch sử dụng đất

Thực hiện Quyết định số 1146/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất tiêu chí đối với các chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng trong quy hoạch sử dụng đất.”

Thời gian họp dự kiến: 14h00 phút ngày 29/6/2021 (Thứ ba).

Địa điểm họp: Phòng họp A1010 (Họp trực tuyến), Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chủ trì: Ông Hoàng Mạnh Cương - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tên đề tài: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất tiêu chí đối với các chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng trong quy hoạch sử dụng đất.”.

Mã số: TNMT.2018.01.01

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm  Thị Hồng

Tổ chức chủ trì: Cục Quy hoạch đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai

Thời gian thực hiện: Từ 06/2018 đến 05/2020, gia hạn 06/2021

Mục tiêu nghiên cứu:

- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn đối với các chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng trong quy hoạch sử dụng đất;

- Đề xuất hệ thống tiêu chí để xác định 05 chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện nhằm khai thác lợi thế của từng khu chức năng góp phần quản lý, sử dụng quỹ đất hiệu quả, bền vững.

Nội dung nghiên cứu:

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về chỉ tiêu sử dụng đất và tiêu chí xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng trong quy hoạch sử dụng đất

2. Thực trạng về chỉ tiêu và tiêu chí đối với các chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng trong quy hoạch sử dụng đất

3. Đề xuất tiêu chí đối với 05 chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (gồm: khu vực chuyên trồng lúa nước; khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu đô thị - thương mại - dịch vụ; khu du lịch; khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn)

4. Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí để xác định một số chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Sản phẩm:

1. Cơ sở lý luận về chỉ tiêu sử dụng đất và tiêu chí đối với chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng;

2. Báo cáo thực trạng về chỉ tiêu và tiêu chí đối với các chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng trong quy hoạch sử dụng đất;

3. Hệ thống tiêu chí để xác định 05 chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (gồm: khu vực chuyên trồng lúa nước; khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu đô thị - thương mại - dịch vụ; khu du lịch; khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn);

4. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu;

5. 01 Bài báo

Địa chỉ ứng dụng:

Cục Quy hoạch đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai