Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ Mã số TNMT.2018.05.36

03/08/2021 | 0
Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để cảnh báo và đề xuất giải pháp kiểm soát ngập lụt ở lưu vực sông Bàn Thạch;
Thực hiện Quyết định số 1182/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài:
Tên: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để cảnh báo và đề xuất giải pháp kiểm soát ngập lụt ở lưu vực sông Bàn Thạch;
Mã số: TNMT.2018.05.36.;
Chủ nhiệm: ThS. Phùng Đức Chính;
Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Thời gian họp dự kiến: 14h00 phút ngày 05/8//2021.

Chủ trì: ThS. Nguyễn Thạc Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ

Địa điểm họp: Phòng họp trực tuyến, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hình thức họp: Họp trực tuyến.