Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

THÔNG BÁO tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2021

10/06/2021 | 0
Thông báo số 49/TB-BTNMT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2021

Thực hiện Quyết định số 1145/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở bổ sung thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2021:

Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, điều kiện sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà phải thu hồi đất, mã số TNMT.2021.01.10

Mục tiêu: Đề xuất được các tiêu chí, điều kiện sử dụng đất nhằm điều chỉnh các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư phục vụ việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013. 

Sản phẩm chủ yếu dự kiến đạt được: (1). Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn kinh nghiệm quốc tế về tiêu chí, điều kiện sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà phải thu hồi đất; (2). Báo cáo đánh giá thực trạng việc Nhà nước thu hồi đất và thực trạng các trường hợp tự thỏa thuận để nhận quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội; (3). Bộ tiêu chí, điều kiện sử dụng đất nhằm điều chỉnh các trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định hiện hành tại Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện dự án đầu tư, phục vụ việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013; (4). 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành. 

Kinh phí dự  kiến: 1200 triệu đồng

Thời gian thực hiện: 15 tháng


 Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu:

1. Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Các biểu mẫu và hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn thực hiện theo các phụ lục kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT. Dự toán kinh phí đề tài xây dựng theo định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành tại Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17h00’ ngày 08 tháng 07 năm 2021.

4. Nơi nhận hồ sơ: Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua trang thông tin điện tử của Vụ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://vukhcn.monre.gov.vn hoặc Hệ thống quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: https://khcn.monre.gov.vn/Pages/TuyenChon-GiaoTrucTiep.aspx

5. Quy trình tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2, Chương II của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.