Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH : Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ nhất

03/08/2020 | 0
Bộ sách tham gia xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ tài nguyên và môi trường lần thứ nhất gồm 05 cuốn được hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ sách này được sử dụng để giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Bên cạnh đó, bộ sách cũng là tài liệu tham khảo chuyên môn bổ ích cho các nhà nghiên cứu, sinh viên trong việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu về trắc địa cao cấp, trắc địa trọng lực

          Bộ sách tham gia xét tặng giải thưởng gồm 05 cuốn được hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ sách này được sử dụng để giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Bên cạnh đó, bộ sách cũng là tài liệu tham khảo chuyên môn bổ ích cho các nhà nghiên cứu, sinh viên trong việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu về trắc địa cao cấp, trắc địa trọng lực.

1. Phương pháp bình sai truy hồi với phép biến đổi xoay, 287 trg.(sách chuyên khảo).ISBN: 893 - 504 - 89 -2104 - 3.Phương pháp bình sai truy hồi với phép biến đổi xoay, 287 trg.ISBN: 893 - 504 - 89 -2104 - 3.

Với mục đích nâng cao trình độ của các nghiên cứu sinh và các bộ nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ, quyển sách trình bày các yêu cầu hiện đại của thuật toán bình sai các mạng lưới trắc địa. Các thuật toán bình sai hiện đại ơhari có các khả năng sau:

  • Kiểm tra sự có mặt và tìm kiếm các trị đo thô trong quá trình bình sai. Việc liểm tra sự có mặt của các trị đo thô được thực hiện nhờ lý thuyết bình sai truy hồi. Việc tìm liếm các trị đo thô được thực hiện nhờ phương pháp modun cực tiểu dựa trên phân bố Laplace,
  • Sử dụng kỹ thuật ma trận thưa.
  • Bình sai và ghép nối mạng lưới trắc địa truyền thong và mạng lưới vệ tinh GPS để xây dựng hệ quy chiếu không gian quốc gia.

Thuật toán có các khả năng trên là thuật toán bình sai truy hồi với phép biến đổi xuay (thuật toán T),đặc biệt là  thuật toán bình sai truy hồi với phép biến đổi xuay trung bình.Các thuật toán này do tác giả phát triển trong luận án TSKH. Dựa trên các thuật toán được trình bày đã được sử dụng để đào tạo các nghiên cứu sịnh Bùi Đăng Quang, Nguyễn Thị Thanh Hương và Lương Thanh Thạch.

2. Nguyên lý lý thuyết và thực tiễn của Trắc địa vũ trụ, 276 trg. ISBN: 893 - 504 - 89 - 3181 – 3

Việc áp dụng công nghệ GPS được áp dụng từ những năm 1990, để giúp nghiên cứu sinh hiểu rõ bản chất của công nghệ này, quyển sách đã trình bày khá chi tiết cơ sở khoa học của công nghệ này – Lý thuyết chuyển động của vệ tinh theo định luật Kepler và trình bày chi tiết các nguyên tắc xử lý dữ liệu GPS bao gồm các trị đo khi tính đến các ảnh hưởng của tầng đối lưu, tầng điện ly, xử lý các dữ liệu GPS bị trượt chu kỳ, phương pháplàm trơn các dữ liệu GPS một tần số và hai tần số với mục đích giảm thiểu các sai số trong trị đo gps, các nguyên lý xử lý các dư liệu GPS một tần số và hai tần số các dư liệu GPS một tần số và hai tần số, GPS/GLONAS một tần số và hai tần số, biện pháp làm giảm ảnh hưởng của tầng đối lưu.

Quyển sách này được sử dụng để giảng môn công nghệ GPS cho các nghiên cứu sinh.

3. Phương pháp chuyển đổi tọa độ giữa các hệ tọa độ, 140 trg. ISBN: 893 - 504 - 89 - 2055 – 8

Phương pháp chuyển tọa độ là phương pháp rất cơ bản của Khoa học Trắc địa và Bản đồ dung để chuyển đối các dữ liệu từ hệ tọa độ này về hệ tọa độ khác. Sự hiểu biết không đúng có thể dẫn đến các sai lầm đáng tiệc trong việc sử dụng các dữ liệu trắc địa.

Dựa trên không gian Euclid và nguyên lý đông góc, quyển sách đã suy ra tất cả các công thức chuyển tọa độ cơ bản của lĩnh vực Trắc địa và Bản dồ nhằm giúp các nghiên cứu sinh nắm vững bản chất của các phương pháp chuyển đổi tọa độ giữa các hệ tọa độ trong lĩnh vực Trắc địa và Bản dồ.

Quyển sách này được sử dụng để giảng môn Chuyển đổi tọa độ cho các nghiên cứu sinh.

4. Phương pháp bình sai các mạng lưới trắc địa quốc gia, 244 trg. ISBN: 978- 604-67-0247-4

Để giup nghiên cứu sinh nắm vững mục đích của việc bình sai các mạng lưới trắc địa quốc gia, quyển sách dành nhiều nội dung để chứng minh mục đích nên trên dựa trên đạo sốvà lý thuyết sác xuất. Do các phương pháp tính toán khái lược mạng lưới thiên văn – trắc địa không được giảng dạy ở các trường đại học ở Việt Nam, quyển sách này đã hệ thống lại các kiến thức về các phương pháp tính toán khái lược mạng lưới thiên văn – trắc địa, các phương pháp bình sai mạng lưới thiên văn – trắc địa quốc gia, giúp các nghiên cứu sinh khai thác tốt hệ tọa độ quốc gia VN2000 và việc xử lý hỗn hợp với các mạng lưới GPS. Trong đó việc sử dụng phương pháp bình sai truy hồi với phép biến đổi xoay được trình bày chi tiết để bình sai ghép nối các mạng lưới trắc địa và vệ tinh.

Các kiến thức trong quyển sách cho phép giải quyết bài toán xây dựng hệ quy chiếu không gian trong tương lai.Quyển sách này được sử dụng để giảng môn Bình sai mạng lưới quốc gia cho các nghiên cứu sinh.

5. Nguyên lý lý thuyết và thực tiễn của Trọng lực trắc địa, 592 trg. ISBN: 978- 604-67-0301-3

Do công tác xử lý các dữ liệu trọng lực bắt đầu được ngành đo đạc và Bản đồ phát triển, trong khi đó việc đào tạo môn Trọng lực ở Việt Nam trong nhiều năm không được thực hiện, nên quyển sách này trình bày các kiến thức cơ bản cho nghiên cứu sinh. Ngoài các kiến tức về trường hấp dẫn, trọng trường, các bài toán biên của Stockes, Molodenxkii, các nguyên lý hoạt động của các loại máy trọng lực, quyển sách đặc biệt chú ý đến vấn đề khai triển điều hòa thế trọng trường trên mặt cầu và các phương pháp tính các dị thường độ cao theo các hệ số điều hòa cầu.

Dựa trên quyển sách này đã đào tạo nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh.Quyển sách này được sử dụng để giảng môn Trọng lực cho các nghiên cứu sinh.