Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO - Mã số: TNMT.2017.06.11 - Chủ nhiệm đề tài: TS Dư Văn Toán

12/09/2020 | 0
Kết quả nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí đánh giá sức khỏe hệ sinh thái biển Việt Nam. Áp dụng nghiên cứu thí điểm cho khu vực Quần đảo Cát Bà. - Mã số: TNMT.2017.06.11 - Chủ nhiệm đề tài: TS Dư Văn Toán - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí đánh giá sức khỏe hệ sinh thái biển Việt Nam. Áp dụng nghiên cứu thí điểm cho khu vực Quần đảo Cát Bà.

- Mã số: TNMT.2017.06.11

- Chủ nhiệm đề tài: TS Dư Văn Toán

- Các thành viên tham gia thực hiện chính: Lê Đức Đạt, Lê Xuân Tuấn, Đoàn Văn Bộ, Đặng Nguyệt Anh

- Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu biển và hải đảo

- Thời gian thực hiện: 6/2017 – 6/2020

2. Mục tiêu:

- Có được bộ tiêu chí và chỉ số sức khỏe hệ sinh thái biển Việt Nam.

- Áp dụng thử nghiệm đánh giá SKHST biển tại khu vực Quần đảo Cát Bà (Hải Phòng)

3. Tính mới và sáng tạo:

- Lần đầu có Bộ tiêu chí sức khỏe hệ sinh thái biển mới cho Việt Nam là công cụ mới định lượng đánh giá sức khoẻ hệ sinh thái biển, thay vì trước đây chỉ có đánh giá định tính;

- Bộ tiêu chí sức khỏe hệ sinh thái biển đa thành phần sẽ giúp các cơ quan quản lý, các tỉnh ven biển có giải pháp sáng kiến để gia tăng sức khoẻ hệ sinh thái biển trong tương lai, hướng tới phát triển bền vững, không ảnh hưởng tới thế hệ mai sau;

- Chỉ số sức khỏe hệ sinh thái biển giúp việc hoạch định chính sách, chiến lược phát triển biển bền vững địa phương và quốc gia, chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ.

4. Kết quả nghiên cứu:

- Các báo cáo phân tích kinh nghiệm của các nước xây dựng Bộ tiêu chí sức khỏe hệ sinh thái biển

- Các báo cáo phân tích tổng quan về điều kiện tự nhiên, HST biển Việt Nam

- Các báo cáo xây dựng các nhóm tiêu chí của Bộ tiêu chí sức khỏe hệ sinh thái biển - Báo cáo áp dụng thử nghiệm bộ tiêu chí tại khu vực biển quần đảo Cát Bà

- Bộ tiêu chí sức khỏe hệ sinh thái biển Việt Nam

5. Sản phẩm:

- 01 Báo cáo tổng kết

- 01 Dự thảo Quyết định về Bộ tiêu chí sức khỏe hệ sinh thái biển Việt Nam

- 02 Bài báo

- 01 Thạc sỹ

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Phương thức chuyển giao: Các kết quả của đề tài sẽ được chuyển giao tuân thủ theo quy định của pháp luật cho Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Địa chỉ ứng dụng: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Ban quản lý khu sự trữ sinh quyển Quần đảo Cát Bà, Hải Phòng

- Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

+ Bộ tiêu chí SKHST biển có tác động tới bộ môn khoa học về quản lý, bảo vệ môi trường, biển, hải đảo.

+ Đối với tổ chức chủ trì: Góp phần tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực nghiên cứu cho tập thể cán bộ nghiên cứu thực hiện đề tài.

+ Đối với các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu: Tạo ra công cụ hữu hiệu định lượng được trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường biển, hoạch định chiến lược phát triển bền vững, quản lý tổng hợp đới bờ và báo cáo Hiện trạng môi trường, đa dạng sinh học và hệ sinh thái.

+ Có được giải pháp cải thiện sức khoẻ hệ sinh thái biển và xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội, khai thác tài nguyên biển một cách bền vững.

+ Tăng cường sự cạnh tranh các tỉnh ven biển trong việc giữ gìn sức khoẻ hệ sinh thái biển đối với các ngành và các tỉnh thành, các quận huyện ven biển. + Thúc đấy quản trị tài nguyên môi trường biển bền vững và khôn khéo + Chỉ số sức khoẻ hệ sinh thái biển tốt cũng là minh chứng cho chất lượng dịch vụ hệ sinh thái từ biển như hải sản. du lịch đẳng cấp thương hiệu quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh, sạch và bền vững, + Chỉ số sức khoẻ hệ sinh thái biển là chỉ số quan trọng trong báo cáo hiện trạng môi trường biển hàng năm

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information: Project title: Scientific and practical research of developing criteria for Vietnam's marine ecosystem health. Apply the criteria for assessing marine ecosystems health in Cat Ba Islands area

Code number: TNMT.2017.06.11 Coordinator: Du Van Toan Le Duc Dat Le Xuan Tuan Doan Van Bo Nguyen Thi Thuy Implementing institution: Vietnam Institute of Sea and Island Duration: from 6/2017 to 6/2020

2. Objective(s): - To develope the criteria and indicators for Vietnam's marine ecosystem health; - To apply the criteria for assessing marine ecosystems health in Cat Ba Islands area.

3. Creativeness and innovativeness: - The first Vietnam's marine ecosystem health criteria is a new tool for quantitative evaluation the health of marine ecosystems, instead of qualitative assessment as before; - The criteria will help management agencies and coastal provinces to have innovative solutions for increasing the marine ecosystem health in the future, toward sustainable development, without negative effect on future generations; - The cosystem indicators will help to make local and national policies, strategies for sustainable development, integrated coastal zone management strategy.

4. Research results: - Report on experience analysis of countries for developing marine ecosystem health criteria. - General analysis report on natural condition, marine ecosystems in Vietnam. - Report on developing the groups of marine ecosystem health criteria. - Report on applying the criteria for for assessing marine ecosystems health in Cat Ba Islands area. - The criteria of Vietnam's marine ecosystems health. 5. Products: - 01 General report - 01 Summary report - 01 Draft decision of Vietnam's marine ecosystems health critetia - 2 Scientific Articles - Assistance a Master trainee 6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results: - Method of transfer: The results of the research will be transferred in accordance with the law to the Department of Science and Technology, Ministry of Natural Resources and Environment. - Address of application: Vietnam Administration of Sea and Islands, Cat Ba Biosphere Reserve Management Board, Hai Phong province - Impact and benefits of research results: + The marine ecosystems health critetia will be base to have positive impacts on the marine environment field. + For the host organization: Contribute to accumulating experience, improve research capacity for researchers. + For application institutions of the research: The criteria developed will be effective tool in marine environmental management and protection, sustainable development strategy planning, integrated coastal zone management and State of the Environment, biodiversity and ecosystem reports. + To have a solution to improve the marine ecosystem health and make policies for socio-economic development and sustainable exploitation of marine resources. + Enhancing the competition of coastal provinces in maintaining the health of marine ecosystems for coastal provinces and districts. + Promote sustainable and smart development management of marine natural resources + A good marine ecosystem health indicators is also a proof of quality for marine ecosystem services such as seafood. International class tourist services, promoting the development of a green, clean and sustainable maritime economy, + Marine ecosystem health indicators is an important index in the annual state of marine environment report.