Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông tin nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.01

22/03/2021 | 0
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Kiểm định Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Mai Trọng Tú.
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Trung tâm Kiểm định Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì thực hiện, nhiệm vụ "Xác lập cơ sở khoa học xây dựng quy trình lập và maket chú giải bản đồ địa chất tỷ lệ 1:250.000 vùng Tây Bắc Việt Nam", mã số TNMT.2017.03.01, Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Trọng Tú
Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ. Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến họp nghiệm thu đề tài nêu trên vào ngày 19 tháng 03 năm 2021.

Đề tài "Xác lập cơ sở khoa học xây dựng quy trình lập và maket chú giải bản đồ địa chất tỷ lệ 1:250.000 vùng Tây Bắc Việt Nam", mã số TNMT.2017.03.01 được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1412/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 5 năm 2017. Thời gian thực hiện từ tháng 07/2017 - tháng 10/2020 được Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện tại Quyết định số 1922/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 7 năm 2019.

- Mục tiêu của đề tài:

Xác lập cơ sở khoa học xây dựng quy trình lập và maket chú giải bản đồ địa chất tỷ lệ 1:250.000 vùng Tây Bắc Việt Nam đủ điều kiện hội nhập quốc tế và khu vực.

- Sản phẩm của đề tài:

1). Dự thảo quy trình lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:250.000 vùng Tây Bắc;

2). Maket chú giải bản đồ địa chất tỷ lệ 1:250.000 thử nghiệm cho một tờ;

3). Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài;

4). Báo cáo tóm tắt đề tài;

5). 02 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước;

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã nghiệm thu cấp cơ sở và hoàn thiện sửa chữa theo ý kiến Hội đồng, nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3698/ĐCKS-KHHTQT ngày 31 tháng 12 năm 2020.