Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông tin nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.03

24/03/2021 | 0
ổ chức chủ trì nhiệm vụ: Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. La Mai Sơn.
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì thực hiện, nhiệm vụ "Xác lập cơ sở khoa học để đánh giá triển vọng quặng wolfram (sheelit) và khoáng sản đi kèm khối Sông Chảy" mã số TNMT.2017.03.03, Chủ nhiệm đề tài: ThS. La Mai Sơn.
Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ. Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến họp nghiệm thu đề tài nêu trên vào ngày 19 tháng 03 năm 2021.

Đề tài "Xác lập cơ sở khoa học để đánh giá triển vọng quặng wolfram (sheelit) và khoáng sản đi kèm khối Sông Chảy" mã số TNMT.2017.03.03 được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1412/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 5 năm 2017. Thời gian thực hiện từ tháng 07/2017 - tháng 10/2020 được Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện tại Quyết định số 1922/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 7 năm 2019.

- Mục tiêu của đề tài:

*Mục tiêu tổng thể: Khoanh định các khu vực có triển vọng quặng wolfram (sheelit) và khoáng sản đi kèm tại khối Sông Chảy.

*Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu làm rõ đặc điểm, điều kiện thành tạo, nguồn gốc, cấu trúc và hoạt động magma khống chế quặng hóa wolfram (sheelit) khối Sông Chảy; xác lập quy luật phân bố quặng hóa, thành lập các bản đồ khoanh định các khu vực có triển vọng quặng wolfram (sheelit) và khoáng sản đi kèm vùng nghiên cứu.

- Sản phẩm của đề tài:

1). Bản đồ qui luật phân bố và phân vùng triển vọng quặng sheelit và khoáng sản đi kèm tại khối Sông Chảy tỷ lệ 1/250.000;

2). Bản đồ cấu trúc khống chế quặng sheelit và khoáng sản đi kèm tỷ lệ 1/25.000 các khu vực có triển vọng;

3). Mô hình địa chất-địa vật lý quặng hóa quặng sheelit và khoáng sản đi kèm tại khối Sông Chảy;

4). Báo cáo tổng hợp kết quả của Đề tài;

4). Báo cáo tóm tắt đề tài;

5). 01 bài báo quốc tế và 01 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước;

6). Đào tạo 01 thạc sỹ và hỗ trợ đào tạo 01 tiến sỹ.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã nghiệm thu cấp cơ sở và hoàn thiện sửa chữa theo ý kiến Hội đồng, nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3698/ĐCKS-KHHTQT ngày 31 tháng 12 năm 2020.