Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông tin nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.05

14/09/2020 | 0
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp vào 14h00 ngày 27 tháng 8 năm 2020 tại Phòng 1010, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài Nguyên và Môi trường để đánh giá nghiệm thu đề tài: Xác lập cơ sở khoa học để đánh giá triển vọng rubi, saphir trong các thành tạo đá hoa pegmatit khu vực bờ trái Sông Chảy, mã số TNMT.2017.03.05 Chủ chì: ThS. Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

1. Thông tin chung:

Tên đề tài: Xác lập cơ sở khoa học để đánh giá triển vọng rubi, saphir trong các thành tạo đá hoa pegmatit khu vực bờ trái Sông Chảy.

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Huyền.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Thành viên tham gia chính: TS. Nguyễn Văn Nam, ThS. Nguyễn Tâm, ThS. Nguyễn Viết Tuân, KS. Trần Văn Trọng, CưN. Nguyễn Đức Nam, ThS. Công Thị Diệp, ThS. Nguyễn Văn Hải, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khôi.

2. Mục tiêu đề tài:

Xây dựng mô hình thành tạo mỏ đá quý ruby, saphir kiểu liên quan với đá hoa và pegmatit ở  khu vực bờ trái Sông Chảy, phục vụ cho công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá tiềm năng triển vọng khoáng sản đá quý ở Việt Nam

3. Các nội dung nghiên cứu:

- Nội dung 1: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc địa chất, bối cảnh địa động lực và các hoạt động magma liên quan đến sự thành tạo ruby, saphir trong đá gốc ở khu vực bờ trái Sông Chảy.

- Nội dung 2: Nghiên cứu đặc điểm thành phần vật chất, thạch học, tổ hợp cộng sinh khoáng vật và điều kiện thành tạo của ruby, saphir trong khu vực nghiên cứu.

- Nội dung 3: Nghiên cứu nguồn gốc, cơ chế, các giai đoạn thành tạo và đặc điểm khoáng vật học của ruby, saphir trong khu vực bờ trái Sông Chảy.

- Nội dung 4: Nghiên cứu đặc điểm của ruby, saphir, đánh giá chất lượng, dự báo triển vọng khoáng sản, đề xuất mô hình thành tạo của chúng ở khu vực bờ trái Sông Chảy.

- Nội dung 5: Thành lập sơ đồ địa chất khoáng sản đá quý ruby, saphir, tỷ lệ 1:50.000; Sơ đồ dự báo triển vọng khoáng sản đá quý ruby, saphir khu vực bờ trái Sông Chảy, tỷ lệ 1:50.000.

4. Kết quả nghiệm thu và đánh giá của Hội đồng:

- Các sản phẩm nghiệm thu: 

+Sơ đồ địa chất khoáng sản đá quý ruby, saphir và đá quý đi cùng khu vực bờ trái Sông Chảy, tỷ lệ 1/50.000.;

+ Sơ đồ dự báo triển vọng khoáng sản đá quý ruby, saphir và đá quý đi cùng khu vực bờ trái Sông Chảy, tỷ lệ 1/50.000;

+ 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài và báo cáo tóm tắt.

- Kết quả đánh giá xếp loại của Hội đồng: Đạt.

5. Kết nghị của Hội đồng:

1- Kết luận của báo cáo cần biên tập lại cho gọn theo hướng thể hiện các kết quả nghiên cứu chính. Lưu ý bổ sung các nguyên tắc tiêu chí để phân vùng triển vọng Khoáng sản đá quý.

2- Các kiến nghị cần cụ thể hơn xuất phát từ những khó khăn, hạn chế mà đề tài chưa có điều kiện thực hiện nhằm nầng cao hiệu quả thực hiện các đề tài, nhiệm vụ có nội dung tương tự.

3- Rà soát biên tập lại báo cáo tổng hợp đảm bảo tình logic bám sát  mục tiêu, các nội dung nghiên cứu đã được phê duyệt.

4- Biên tập chỉnh sửa, biên tập chỉnh sửa sơ đồ bản đồ.