Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông tin về nghiệm thu nhiệm vụ cấp quốc gia BĐKH.28/16-20

31/12/2020 | 0

Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Quốc gia “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường theo chuyên ngành. Thử nghiệm ứng dụng và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường cho một chuyên ngành”, mã số BĐKH.28/16-20 do Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Bảo Trung.

Thời gian thực hiện: từ tháng 9/2017 đến tháng 3/2020.

Tổng kinh phí phê duyệt: 6.650.000.000 đồng

Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt tại Quyết định số 2021/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 8 năm 2017 về việc phê duyệt kinh phí nhiệm vụ KH&CN đặt hàng tuyển chọn cấp quốc gia thực hiện từ năm 2017 thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2021”). 

Đề tài được cho phép gia hạn và điều chỉnh thời gian thực hiện từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2020 tại Quyết định số 2343/QĐ-BTNMT ngày 23/6/2019 việc gia hạn thời gian, điều chỉnh, bổ sung hạng mục công việc của đơn vị phối hợp đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia BĐKH.28/16-20.

Thực hiện Quyết định số 2830/QĐ-BTNMT ngày 14/12/2020 về việc Thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp quốc gia BĐKH.28/16-20. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi họp nghiệm thu nhiệm vụ trên, cụ thể như sau:

Thời gian: 08h30 ngày 25/12/2020

Địa điểm: phòng 1801 nhà A, trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đề tài đã hoàn thiện hồ sơ, các sản phẩm chính theo Thuyết minh phê duyệt.

TTH.KHCN