Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Vụ Khoa học và Công nghệ: kể từ ngày 14/8/2018 sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử có xác thực chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc

14/08/2018 | 0
Thực hiện chỉ thị số 01/CT-BNTMT ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sử dụng văn bản điện tử có xác thực chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Từ ngày 14/8/2018 toàn thể Lãnh đạo, Công chức Vụ Khoa học và công nghệ thực hiện chữ ký số trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Vụ Khoa học và Công nghệ là một trong những đơn vị đi đầu trong việc thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Trong đó việc sớm triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử đã góp phần tạo môi trường làm việc trên hệ thống môi trường mạng, mang tính công khai, đảm bảo được việc lưu giữ quá trình xử lý hồ sơ công việc, giảm đáng kể thời gian nhận và xử lý văn bản, cũng như giảm đáng kể sử dụng văn bản giấy, góp phần tiết kiệm và tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết công vụ. Đã hình thành phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành hiện đại, nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc, góp phần thực hiện cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, thực hiện vận hành Chính phủ điện tử tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện chỉ thị số 01/CT-BNTMT ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 14 tháng 08 năm 2018, Vụ Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử có xác thực chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc.  Cụ thể là: 1. Sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử hành chính có xác thực chữ ký số trên Hệ thống theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cơ quan đơn vị, cá nhân trừ văn bản mật và một số văn bản cần bản giấy để lưu hồ sơ bảo đảm tính pháp lý. 2. Sử dụng triệt để trục liên thông văn bản của Chính phủ để gửi, nhận văn bản điện tử với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

Với việc thực hiện chỉ thị 01/CT-BNTMT, Vụ Khoa học và Công nghệ đã sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử hành chính có xác thực chữ ký số trên Hệ thống theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cơ quan đơn vị, cá nhân (trừ văn bản mật và một số văn bản cần bản giấy để lưu hồ sơ bảo đảm tính pháp lý); sử dụng triệt để trục liên thông văn bản của Chính phủ để gửi, nhận văn bản điện tử với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.