Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Vụ Khoa học và Công nghệ là đơn vị đầu mối phối hợp triển khai Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-LHHVN ngày 09 tháng 01 năm 2020 thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020- 2025.

18/01/2020 | 0
Bộ Tài nguyên và Môi trường và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ký kết và ban hành Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-LHHVN ngày 09 tháng 01 năm 2020 thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020- 2025.

Trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2004/NQLT-LHH-BTNMT về việc “Phối hợp hành động BVMT phục vụ phát triển bền vững” giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Tài nguyên Môi trường giai đoạn 2004-2019.

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ký kết và ban hành Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-LHHVN ngày 09 tháng 01 năm 2020 thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020- 2025.

Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Vụ Khoa học và Công nghệ là đơn vị đầu mối phối hợp triển khai Chương trình.

Tin bài: Trung Thành


Các tin liên quan