Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Kết quả họp Tổ thẩm định đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2022 mã số TNMT.2022.01.35

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bô tài nguyên và Môi trường.

Thông báo kết quả của Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, mã số TNMT.2022.01.33

Theo Quy định tại khoản 9 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2018.03.01

hực hiện Quyết định số 2193QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ kết thúc năm 2021, vào 13h30 ngày 29 tháng 12 năm 2021 tại Phòng Họp trực tuyến, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: “Nguồn gốc các thành tạo núi lửa – xâm nhập đới cấu trúc Hoành Sơn (từ đứt gãy Sông Cả đến đứt gãy Rào Nậy) và tiềm...

Thông báo kết quả của Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, mã số TNMT.2022.01.35

Theo Quy định tại khoản 9 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2018.03.05

Thực hiện Quyết định số 2193QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ kết thúc năm 2021, vào 8h30 ngày 24 tháng 11 năm 2021 tại Phòng Họp trực tuyến, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu địa tầng các trầm tích Devon vùng Bắc - Tây Bắc đới cấu trúc Sông Hiến", mã số TNMT.2018.03.05, chủ nhiệm...

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2018.03.19

Thực hiện Quyết định số 2193QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ kết thúc năm 2021, vào 8h30 ngày 25 tháng 11 năm 2021 tại Phòng Họp trực tuyến, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hoạt động tân kiến tạo và đứt gãy hoạt động đến các thiên tai trượt lở đất đá và...

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2018.03.16

Thực hiện Quyết định số 2193QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ kết thúc năm 2021, vào 8h30 ngày 24 tháng 11 năm 2021 tại Phòng Họp trực tuyến, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng các thuộc tính địa chấn để xử lý, minh giải nhận diện than trong trũng Sông Ba",...

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2018.06.15. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Lê Tuấn

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hướng dẫn tính toán, đánh giá lan truyền vật chất nạo vét khi nhận chìm ở vùng biển ven bờ bằng mô hình số trị; áp dụng thí điểm cho vùng biển ven bờ Hải Phòng. Mã số nhiệm vụ (nếu có): TNMT.2018.06.15

Thông báo hoàn thiện và nộp hồ sơ sau nghiệm thu của đề tài mã số TNMT.2018.01.08

Thông báo việc hoàn thiện và nộp hồ sơ sau nghiệm thu theo ý kiến kết luận của Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài mã số TNMT.2018.01.08

Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2018.03.04

Ngày 02 tháng 11 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2136/QĐ-BTNMT công nhận kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, mã số TNMT.2018.03.04.

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ kết thúc năm 2021 mã số TNMT.2018.02.02

Thực hiện Quyết định 1905/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ kết thúc năm 2021 của Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng tư vấn, đánh giá sản phẩm của đề tài mã số TNMT.2018.02.02, do Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông làm chủ trì thực hiện; ThS. Nguyễn Tiến Bách làm chủ nhiệm. Thời gian họp dự kiến:...

Tổng số: 139 bản ghi.