Tin Khoa học Công nghệ trong nước

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia đến năm 2030

13/08/2021 | 0

Ngày 18 tháng 6 năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN về việc hướng dẫn việc quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư quy định một số nhiệm vụ và giải pháp để triển khai 07 Nhiệm vụ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia đến năm 2030, cụ thể như sau:  Nhiệm vụ xây dựng, triển khai lộ trình nâng cao năng lực công nghệ quốc gia; nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, có giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị và có tính cạnh tranh cao; Nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ; Tiếp nhận, chuyển giao, nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến;  Nhiệm vụ đẩy mạnh hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; Nhiệm vụ khác triển khai định kỳ nhằm hỗ trợ phát triển đổi mới công nghệ.

Thông tư gồm 20 Điều đã quy định cụ thể việc tổ chức thực hiện Chương trình từ Đề xuất, xác định nhiệm vụ; Tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ; Thẩm định kinh phí nhiệm vụ; Ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ; Kiểm tra, đánh giá định kỳ, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Đánh giá, nghiệm thu, công nhận kết quả và thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ; Đăng ký, lưu giữ, xử lý tài sản, quyền sở hữu và quyền sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ

Kinh phí thực hiện Chương trình được bảo đảm từ các nguồn: ngân sách nhà nước; vốn của các tổ chức, doanh nghiệp; Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia; Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2021 và thay thế Thông tư 09/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Thông tư này hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình trong các ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý.